PMBoK

PMBoK-3-izdaja

Trenutno je v veljavi peta izdaja dokumenta “Project Management Institute, Inc.”, PMI(R) “A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK(R) Guide, Fifth Edition”. PMBoK je uradno preveden v 11 svetovnih jezikov (+ angl. v izvirniku) in je zagotovo najbolj razširjena publikacija na področju projektnega vodenja v svetovnem merilu, ki je tudi osnova za pridobitev certifikata PMP.

Slovenski prevod pete izdaje PMBok na žalost ne obstaja. Na voljo, vendar zaradi zastarele vsebine izključno kot terminološki pripomoček za branje veljavne verzije, je le prevod tretje izdaje Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja.

Primarni namen PMBOK® vodnika je prepoznati tisti del znanja projektnega vodenja, ki je na splošno priznan kot dobra praksa. “Prepoznati” pomeni zagotoviti splošen pregled v nasprotju z izčrpnim opisom. “Na splošno priznan” pomeni, da so opisano znanje in opisane prakse uporabne v večini projektov večino časa in da obstaja najširše soglasje o njihovi vrednosti in uporabnosti. “Dobra praksa” pomeni, da obstaja splošno soglasje, da lahko pravilna uporaba spretnosti (veščin), orodja in tehnik poveča možnosti za uspeh najširšega spektra različnih projektov. Dobra praksa ne pomeni, da naj bi opisano znanje bilo uporabljeno v enaki obliki na vseh projektih; vodstveni tim projekta je odgovoren za odločanje, kaj je primerno za katerikoli obravnavani (dani) projekt.

Tukaj si lahko ogledate glosarij (slovar) prevoda iz Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja, (POZOR: Glosarij ne odslikava zadnje verzije PMBoK, zato se za ažurne definicije posameznih pojmov obrnite na izvirnik pete izdaje PMBoK!):

ANGLEŠKI IZRAZSSLOVENSKI IZRAZPREVOD
Accountability Matrix3matrika odgovornosti­(glej) matrika odgovornosti (responsibility assignment matrix)
Accept2sprejeti, prevzetiformalno prevzemanje ali priznavanje nečesa, kar je resnično, veljavno, primerno ali popolno
Acceptance2sprejemanje, prevzemanje­ sprejeti, prevzeti
Acceptance Criteria2kriteriji sprejemljivostikriteriji, ki vključujejo funkcionalne zahteve in bistvene pogoje, ki morajo biti doseženi, preden so izdelki projekta sprejeti, prevzeti
Acquire Project Team (Process)2pridobivanje projektnega teama (proces)proces pridobivanja ljudi in njihovih zmožnosti, ki so potrebni za dokončanje projekta
Activity1aktivnostkomponenta dela med potekom projekta, ­ planirana aktivnost
Activity Attributes (Output/Input)2lastnosti aktivnosti (vložek/izložek)več lastnosti, povezanih z vsako planirano aktivnostjo, ki jo lahko uvrstimo v popis aktivnosti; lastnosti aktivnosti so: šifre aktivnosti, predhodne aktivnosti, naslednje aktivnosti, logièna razmerja, prehitki in zakasnitve, zahteve za vire, vsiljeni (zahtevani) datumi, omejitve in domneve
Activity Code2šifra aktivnostiena ali več številskih ali besedilnih vrednosti, ki označujejo značilnosti dela ali na nek drug način razvrščajo (kategorizirajo) planirano aktivnost, kar v poročilih omogoča selekcioniranje aktivnosti in njihovo razvrščanje v zaporedje
Activity Definition (Process)1opredeljevanje aktivnosti (proces)proces prepoznavanja konkretnih planiranih aktivnosti, ki morajo biti opravljene za izdelavo različnih projektnih izdelkov
Activity Description (AD)1opis aktivnostikratka fraza ali oznaka za vsako planirano aktivnost, ki se uporablja v povezavi z oznako aktivnosti zato, da lahko razlikujemo planirano aktivnost od druge planirane aktivnosti; opis aktivnosti običajno opisuje obseg dela planirane aktivnosti
Activity Duration2trajanje aktivnostičas v koledarskih enotah med začetkom in koncem planirane aktivnosti, ­ dejansko trajanje, originalno (prvotno, izvirno) trajanje in preostalo trajanje
Activity Duration Estimating (Process)1ocenjevanje trajanja aktivnosti (proces)proces ocenjevanja števila delovnih obdobij, ki bodo potrebna za končanje posamezne planirane aktivnosti; (op. prev.: razlikovati koledarske enote in delovna obdobja)
Activity Identifier2oznaka aktivnostikratka enkratna (edinstvena) številska ali besedilna identifikacija, določena za vsako planirano aktivnost zato, da lahko razlikujemo to aktivnost projekta* od drugih aktivnosti; značilno enkratno v kateremkoli planiranem mrežnem diagramu projekta
Activity List (Output/Input)2spisek aktivnosti (izložek/vložek)dokumentirana razpredelnica planiranih aktivnosti, ki prikazuje opis aktivnosti, oznako aktivnosti in do zadovoljive podrobnosti opis obsega tako, da èlani projektnega teama razumejo delo, ki naj bo opravljeno
Activity-on-Arrow (AOA)0aktivnost, prikazana s puščico­ metoda puščičnega diagrama
Activity-on-Node (AON)0aktivnost, prikazana z vozliščem­ metoda precedenčnih diagramov
Activity Resource Estimating (Process)2ocenjevanje virov za aktivnost (proces)proces ocenjevanja vrst in količin virov, potrebnih za izvajanje vsake od planiranih aktivnosti
Activity Sequencing (Process)1razvrščanje aktivnosti (proces)proces prepoznavanja in dokumentiranja odvisnosti med planiranimi aktivnostmi
Actual Cost (AC)1dejanski stroškicelotni stroški, dejansko povzročeni in evidentirani, pri uresničevanju opravljenega dela za planirano aktivnost ali komponento strukturirane členitve dela; dejanski stroški so lahko včasih samo neposredne delovne ure, samo neposredni stroški ali vsi stroški, vključujoč tudi posredne stroške; lahko so tudi dejanski stroški opravljenega dela (ACWP); ­ metodologija prislužene vrednosti in tehnika prislužene vrednosti
Actual Cost of Work Performed (ACWP)0dejanski stroški opravljenega dela­ dejanski stroški
Actual Duration (ADU)2dejansko trajanječas v koledarskih enotah med dejanskim začetnim datumom planirane aktivnosti in opazovanim datumom v terminskem planu projekta, če je planirana aktivnost v teku, oziroma med dejanskim začetnim datumom in dejanskim končnim datumom, če je planirana aktivnost končana; (op.prev.: v originalu ni kratice "AD"; najbrž zato, ker je rezervirana za "Activity Description" - nedosledno, ker "RD" in "OD" obstajata za "Remaining Duration" in "Original Duration"; predlagam kratico ADU)
Actual Finish Date (AF)1dejanski končni datumčas (datum, trenutek), ko se je delo v planirani aktivnosti dejansko končalo (Opomba: na nekaterih področjih uporabe velja, da se je planirana aktivnost "končala", če je delo "skoraj v celoti končano".)
Actual Start Date (AS)1dejanski začetni datumčas (datum, trenutek), ko se je delo v planirani aktivnosti dejansko začelo
Analogous Estimating (Technique)2analogno ocenjevanje (tehnika)tehnika ocenjevanja, ki uporablja vrednosti parametrov (npr. obsega, stroškov, potrjenih ocen in trajanja) ali mere za obseg (npr. velikost, teža in kompleksnost) preteklih, podobnih aktivnosti kot osnovo za ocenjevanje istih ali enakih parametrov oz. mer za obseg pri prihodnjih aktivnostih; tehnika se pogosto uporablja pri oceni parametra takrat, ko je na voljo le omejena količina podrobnih informacij o projektu (npr. v zgodnjih fazah); analogno ocenjevanje je oblika ekspertne presoje; je najzanesljivejša, ko so pretekle aktivnosti tudi dejansko - in ne samo na prvi pogled - podobne, člani projektnega teama, ki pripravljajo ocene, pa imajo zahtevane strokovne izkušnje
Administrative Closure3uradno zaključevanjeizdelovanje, zbiranje in prenašanje informacij za formalno dokončanje faze ali projekta
Application Area1področje uporabevrsta projektov, ki imajo skupne in vplivne komponente, vendar ni nujno, da se te pojavljajo v vseh projektih; področje uporabe navadno definiramo glede na proizvod (npr. podobne tehnologije ali proizvodne metode) ali po vrsti strank, kupcev, odjemalcev (npr. notranji ali zunanji, vladni ali komercialni) ali po industrijskih panogah (npr. javne storitve, proizvodnja avtomobilov in letal, informacijska tehnologija); podroèja uporabe se pogosto prekrivajo
Apportioned Effort (AE)2porazdeljeni (razporejeni) odvisni obseg delaobseg dela za delo v projektu, ki ni takoj razgradljiv na postavke neodvisnega obsega dela, je pa z merljivim neodvisnim obsegom dela v direktnem sorazmerju, primerjaj ­ neodvisni obseg dela
Approval2odobritev­ odobriti
Approve2odobritiformalno potrjevanje, soglašanje, ratificiranje ali strinjanje z nečim
Approved Change Request (Output/Input)2odobrena zahteva za spremembo (izložek/vložek)zahteva za spremembo, ki je šla skozi proces celovitega kontroliranja sprememb in je bila odobrena, ­ zahtevana sprememba
Arrow1puščicagrafični prikaz planirane aktivnosti v metodi puščičnega diagrama ali logično razmerje med planiranimi aktivnostmi v metodi precedenčnih diagramov
Arrow Diagramming Method (ADM) (Technique)1metoda puščičnega diagrama (tehnika)tehnika risanja mrežnih diagramov za potrebe terminiranja, kjer so planirane aktivnosti prikazane s puščicami: rep puščice je začetek, glava pa konec planirane aktivnosti (dolžina puščice ne pomeni pričakovanega trajanja planirane aktivnosti); za prikaz pričakovanega zaporedja izvedbe so planirane aktivnosti povezane v točkah, imenovanih vozlišča (navadno jih predstavimo s krogci), ­ metoda precedenčnih diagramov
As-of Date0opazovani datum­ opazovani datum (data date, time-now date)
Assumptions (Output/Input)1domneve (izložki/vložki)domneve so dejavniki, ki jih v okviru planiranja obravnavamo kot stvarne, resnične ali določene (gotove) brez dokaza ali dokazovanja; vplivajo na vse vidike planiranja projekta in so del postopne podrobne obdelave projekta; projektni teami (skupine) pogosto identificirajo, dokumentirajo in preverijo (validirajo) domneve med procesom planiranja; domneve navadno vsebujejo določeno stopnjo tveganja
Assumptions Analysis (Technique)0analiza domnev (tehnika)tehnika, s katero ugotavljamo točnost domnev in identificiramo tveganja v zvezi s projektom zaradi nenatančnosti, netočnosti, nedoslednosti ali nepopolnosti domnev
Authority2pooblastilopravica uporabljati vire projekta*, porabljati razpoložljivi denar, odločati ali posredovati odobritve
Backward Pass1računanje nazajizračun najkasnejših končnih datumov in najkasnejših začetnih datumov za nedokončane dele vseh planiranih aktivnosti; izračunamo tako, da začnemo z datumom konca projekta in gremo nazaj po planirani mrežni logiki; datum konca projekta lahko izračunamo z računanjem naprej ali pa ga določi stranka, kupec, odjemalec ali sponzor, ­ časovna analiza mreže
Bar Chart (Tool)1gantogram (orodje)grafični prikaz podatkov, povezanih z roki projekta; v tipičnem gantogramu so na navpični osi na skrajni levi grafa prikazane planirane aktivnosti ali komponente strukturirane členitve dela, časovna os z opredeljenimi datumi poteka na vrhu grafa, trajanje aktivnosti pa je prikazano s horizontalnimi stolpiči, postavljenimi med ustrezne datume; imenujejo ga tudi "Gantt chart" (sinonim za gantogram)
Baseline1osnovaodobreni časovno - fazni plan (za projekt, komponento strukturirane členitve dela, delovni paket ali planirano aktivnost) plus/minus odobrene spremembe obsega projekta, stroškov projekta, terminov oz. rokov in odobrene tehniène spremembe; v splošnem se nanaša na tekočo osnovo, lahko pa tudi na prvotno, izvirno ali kako drugo; navadno besedo uporabljamo skupaj s parametrom (na primer osnova stroškov, osnova rokov, osnova za merjenje opravljenega, tehnična osnova), ­ osnova za merjenje opravljenega
Baseline Finish Date1osnovni končni datumkončni datum planirane aktivnosti v odobreni osnovi rokov, ­ planirani končni datum
Baseline Start Date1osnovni začetni datumzačetni datum planirane aktivnosti v odobreni osnovi rokov, ­ planirani začetni datum
Bill of Materials (BOM)2popis materialovdokumentirana formalna hierarhično organizirana razpredelnica fizičnih sestavov, podsestavov in komponent, potrebnih za proizvodnjo izdelka; (op. prev.: strojn. kosovnica izdelka)
Bottom-up Estimating (Technique)2analitično ocenjevanje (tehnika)metoda ocenjevanja komponente dela*; delo se razgradi v večje podrobnosti; pripravi se ocena vsega, kar je treba, da zadostimo zahtevam vsakega, bolj podrobnega gradnika dela na nižji ravni; te ocene se nato seštejejo (agregirajo) v skupno količino delovne komponente; točnost analitičnega ocenjevanja je pogojena z velikostjo in kompleksnostjo obravnavanega dela na najnižjih ravneh; v splošnem manjši obsegi dela povečujejo točnost; (op. prev.: večje podrobnosti, večja točnost, večji stroški in časi ocenjevanja)
Brainstorming (Technique)1soočanje idej (tehnika)splošna tehnika za zbiranje podatkov in ustvarjalnost (kreativnost), ki jo lahko uporabijo člani teama (skupine) ali strokovnjaki obravnavane teme pri identifikaciji tveganj, idej, rešitev problemov; med srečanjem zapišemo ideje vsakega od udeležencev za kasnejšo analizo
Budget2odobreni denar, stroškiodobrena ocena za projekt ali katerokoli komponento strukturirane členitve dela ali katerokoli planirano aktivnost, ­ ocena
Budget at Completion (BAC)1planirani stroškivsota vseh odobrenih stroškov, denarja (budgets) za izvajanje dela v projektu ali za komponento strukturirane členitve dela ali za planirano aktivnost; celotna planirana vrednost (PV) projekta
Budget Estimate3ocena planiranih stroškov­ ocena (estimate)
Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)0planirani stroški za opravljeno delo­ prislužena vrednost (EV)
Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS)0planirani stroški za planirano delo­ planirana vrednost (PV)
Buffer0blažilnik­ rezerva
Buyer2kupectisti, ki pridobiva izdelke, storitve ali rezultate za organizacijo
Calendar Unit1koledarska enotanajmanjša èasovna enota, ki se uporablja pri planiranju rokov projekta; koledarske enote so navadno ure, dnevi ali tedni, lahko pa tudi èetrtletja (kvartali), meseci, izmene ali celo minute
Change Control2kontroliranje spremembprepoznavanje, dokumentiranje, odobravanje ali zavraèanje in kontroliranje sprememb glede na osnove projekta*
Change Control Board (CCB)1odbor za kontroliranje spremembformalno ustanovljena skupina udeležencev projekta, ki je odgovorna za pregledovanje, vrednotenje, odobravanje, odlaganje ali zavraèanje sprememb projekta; vse odloèitve in priporoèila se dokumentirajo in arhivirajo
Change Control System (Tool)2sistem za kontroliranje sprememb (orodje)zbirka formalno dokumentiranih postopkov, ki opredeljujejo, kako bodo izdelki in dokumentacija projekta kontrolirani, spreminjani in odobravani; v veèini podroèij uporabe je sistem za kontroliranje sprememb sestavni del sistema za obvladovanje konfiguracije
Change Request2zahteva (zahtevek) za spremembozahteve za razširitev ali skrèenje obsega projekta, za prilagajanje smernic, procesov, planov, postopkov, za prilagajanje stroškov ali odobrenega denarja ali za spreminjanje terminskih planov; zahteva za katerokoli spremembo je lahko neposredna ali posredna, spodbujena interno ali eksterno, zakonsko ali pogodbeno zavezujoèa ali možna; obravnavamo le formalno dokumentirane zahteve za spremembe in le odobrene zahteve za spremembe realiziramo
Chart of Accounts (Tool)0kontni naèrt (orodje)kakršenkoli sistem oznaèevanja, ki omogoèa spremljanje stroškov projekta* po kategorijah (na primer delo, dobave storitev, dobave materiala in dobave opreme); kontni naèrt navadno izhaja iz kontnega naèrta izvajalske organizacije (t.j. organizacije, ki izvaja projekt), primerjaj ­ šifrant kontov
Charter0listina­ projektna listina
Checklist (Output/Input)1spisek preverjanja (izložek/vložek)v skupnem popisu navedene postavke za potrebe primerjanja ali da zagotovimo, da z njimi povezane ukrepe ustrezno obvladujemo in jih ne pozabimo, npr. spisek postavk za kontrolo, ki ga izdelamo med planiranjem kakovosti in ga uporabimo med kontroliranjem kakovosti
Claim2zahtevek, reklamacijaprošnja, zahteva ali obramba pravic prodajalca proti kupcu (ali narobe) v zvezi z obravnavo, nadomestilom ali plaèilom pod pogoji pravno zavezujoèe pogodbe, npr. v zvezi s sporno spremembo
Close Project (Process)2konèanje projekta (proces)proces zakljuèevanja vseh aktivnosti v vseh skupinah procesov zato, da konèamo projekt ali fazo
Closing Processes (Process Group)2procesi konèanja (skupina procesov)tisti procesi, ki jih izvajamo zato, da formalno konèamo vse aktivnosti projekta ali faze in da predamo konèani izdelek; velja tudi za konèanje odpovedanega (predèasno prekinjenega) projekta
Code of Accounts (Tool)1šifrant kontov (orodje)kakršenkoli sistem številèenja, ki enolièno opredeli vsako komponento iz strukturirane èlenitve dela,
­ kontni naèrt
Co-location (Technique)2kolokacija (tehnika)strategija raporeditve delovnih mest v organizaciji, po kateri so èlani projektnega teama (skupine) fizièno locirani na skupni lokaciji, kar izboljšuje komuniciranje, medsebojne delovne odnose in produktivnost
Common Cause2obièajni (navadni) vzrokvir odstopanja, ki je skrit (vsebovan) znotraj) sistema in je napovedljiv; v diagramu kontrole se pojavlja kot del nakljuènega odstopanja procesa (t.j. odstopanje od procesa, ki je obravnavan kot normalen ali ne nenavaden); opredeljuje ga nakljuèen vzorec toèk znotraj kontrolnih mej; imenovan tudi nakljuèni vzrok, primerjaj ­ posebni vzrok
Communication2komuniciranjeproces izmenjevanja informacij med ljudmi s skupnim enotnim sistemom simbolov, znakov ali vedenja
Communication Management Plan (Output/Input)2plan obvladovanja komuniciranjadokument, ki opisuje naslednje: zahteve in prièakovanja komuniciranja v projektu, kako in v kakšni obliki (formatu) bodo informacije izmenj(-ev)ane (skomunicirane), kdaj in kje bo izmenjava informacij potekala, kdo je odgovoren za posredovanje posamezne izmenjave; plan obvladovanja komuniciranja je lahko formalen ali neformalen, zelo podroben ali le okviren in temelji na zahtevah udeležencev projekta; je sestavni del ali delni plan plana za obvladovanje projekta
(izložek/vložek)
Communications Planning (Process)1planiranje komuniciranja (proces)proces opredeljevanja informacijskih in komunikacijskih potreb udeležencev projekta: kdo so udeleženci projekta, kakšen je njihov interes in vpliv na projekt, kdo potrebuje kakšne informacije, kdaj jih bo potreboval in kako mu bodo posredovane
Compensation2nadomestilo, povraèilonekaj, kar je dano ali prejeto, plaèilo ali odškodnina, obièajno v denarni obliki ali v obliki stvari za izdelke, storitve ali rezultate, ki jih posredujemo ali prejmemo
Component1komponentasestavni del, element ali del kompleksne celote
Configuration Management System (Tool)2sistem za obvladovanje konfiguracije (orodje)podsistem celovitega sistema za obvladovanje projekta; zbirka formalno dokumentiranih postopkov pri uporabi tehnièno - tehnološkega in upravno - organizacijskega usmerjanja in opazovanja zato, da: prepoznamo in dokumentiramo funkcionalne in fiziène znaèilnosti (karakteristike) izdelka, rezultata, storitve ali komponente, kontroliramo kakršnokoli spremembo teh karakteristik, evidentiramo in poroèamo o vsaki spremembi, podpiramo presojo izdelkov, rezultatov ali komponent, ko overjamo njihovo skladnost z zahtevami; vkljuèuje dokumentacijo, sisteme sledljivosti in opredeljene ravni odobravanja pri potrjevanju in kontroliranje sprememb; pri veèini podroèij uporabe je sestavni del tega sistema sistem za kontroliranje sprememb
Constraint (Input)1omejitev (vložek)stanje, kakovost ali smisel (razumevanje) o tem, da nimamo prostih rok pri ukrepanju ali neukrepanju v dani smeri, uporabna omejitev ali prepoved, zunanja ali notranja (z vidika projekta), ki bo vplivala na izvajanje projekta ali procesa (npr. rokovna omejitev je vsaka omejitev ali pravilo v terminskem planu projekta, ki vpliva na planirano aktivnost in njene roke in je obièajno v obliki fiksiranih vsiljenih datumov); stroškovna omejitev je vsaka omejitev ali pravilo pri odobrenem denarju - stroških projekta, npr. razpoložljivi denar po èasovnih obdobjih; omejitev virov projekta je vsaka omejitev ali pravilo pri uporabi virov, npr. kakšne so rapoložljive spretnosti ali stroke (strokovnosti, strokovne discipline) in kolikšne so razpoložljive kolièine danega vira v konkretnem èasovnem obdobju
Contingencies3rezerva za nepredvideno­ rezerva in planiranje rezerve za nepredvideno
Contingency2negotov dogodek, verjetnost, nakljuèje, možnost­ rezerva
Contingency Allowance0odobrena rezerva za nepredvideno­ rezerva
Contingency Planning3planiranje rezerve za nepredvidenopripravljanje plana za obvladovanje, upoštevajoè veè možnih alternativnih strategij za zagotovitev uspešnosti projekta, èe nastanejo nepredvideni dogodki
Contingency Reserve (Output/Input)1rezerva za nepredvideno (izložek/vložek)znesek razpoložljivega denarja, odobrenega denarja - stroškov ali èasa, ki je potreben kot dodatek glede na oceno, s katerim - do sprejemljive mere za organizacijo - zmanjšamo tveganje za prekoraèitev ciljev projekta
Contract (Output/Input)1pogodba (izložek/vložek)pogodba je vzajemno zavezujoè dogovor, ki obvezuje prodajalca, da zagotovi doloèeni proizvod ali storitev ali rezultat in obvezuje kupca, da bo to plaèal
Contract Administration (Process)1spremljanje pogodbe (proces)proces obvladovanja pogodbe in razmerja med kupcem in prodajalcem s pregledovanjem in dokumentiranjem, kako prodajalec izvaja (ali je dosedaj izvajal) in uveljavlja(-l) zahtevane popravljalne ukrepe; proces zagotavlja osnovo za prihodnja razmerja s prodajalcem, obvladuje spremembe, povezane s pogodbo in, kadar je primerno, obvladuje pogodbeno razmerje z zunanjim kupcem projekta
Contract Closeout3konèanje pogodbekonèanje obveznosti iz pogodbe in njeno dokonèno urejanje, vkljuèno z reševanjem odprtih postavk
Contract Closure (Process)2konèanje pogodbe (proces)proces konèanja in dokonènega urejanja pogodbe, vkljuèno z reševanjem odprtih postavk, in konèanje posamezne pogodbe
Contract Management Plan (Output/Input)2plan obvladovanja pogodbe (izložek/vložek)dokument, ki opisuje, kako bomo spremljali konkretno pogodbo; lahko vsebuje postavke kot npr. dobavo zahtevane dokumentacije in zahteve za izvajanje; plan obvladovanja pogodbe je lahko formalen ali neformalen, zelo podroben ali le široko okviren, temelji na zahtevah v pogodbi; vsak tak plan je sestavni del plana za obvladovanje projekta
Contract Statement of Work (SOW) (Output/Input)2pogodbena opredelitev dela (izložek/vložek)besedilni (pripovedni) opis (oris) izdelkov, storitev ali rezultatov, ki naj bi bili dobavljeni po pogodbi
Contract Work Breakdown Structure (CWBS) (Output/Input)2pogodbena strukturirana èlenitev dela (izložek/vložek)del strukturirane èlenitve dela za projekt, ki jo izdela in vzdržuje prodajalec, pogodbeno zavezan, da zagotovi podprojekt ali komponento projekta
Control (Technique)1kontroliranje (tehnika)primerjanje uresnièenih (dejanskih) dosežkov s planiranimi, analiziranje odmikov, ocenjevanje trendov zaradi uresnièevanja izboljšav procesov, vrednotenje možnih alternativ in po potrebi priporoèanje ustreznih popravljalnih ukrepov
Control Account (CA) (Tool)2kontrolni konto (orodje)vodstvena kontrolna toèka, v kateri integriramo obseg, planirane stroške (plane virov) in dejanske stroške ter terminski plan; navedeno primerjamo s prisluženo vrednostjo zaradi merjenja doseženih rezultatov oz. opravljenega dela; kontrolne konte namestimo v izbranih toèkah - primernih za obvladovanje projekta (gre za konkretne komponente izbranih ravni) - v strukturirani èlenitvi dela; vsak kontrolni konto lahko vsebuje enega ali veè delovnih paketov , toda vsak delovni paket sme biti povezan le z enim kontrolnim kontom (op. prev.: konkreten delovni paket ne sme biti povezan z dvema ali veè kontrolnimi konti); vsak kontrolni konto je povezan s konkretno posamezno organizacijsko komponento v organizacijski èlenitvi dela (OBS); prej imenovan stroškovni konto, ­ delovni paket
Control Account Plan (CAP) (Tool)1plan za kontroliranje stroškov (orodje)plan celotnega dela in obsega dela, ki mora biti opravljen v okviru kontrolnega konta; vsak CAP ima dokonèno opredelitev dela (SOW), terminski plan in èasovno razporejene planirane stroške; prej "Cost Account Plan"
Control Charts3diagrami kontrolegrafièni prikaz rezultatov procesa na èasovni premici v primerjavi z vzpostavljenimi kontrolnimi mejami; uporabljajo se za doloèanje, ali je proces pod kontrolo ali potrebuje prilagoditve
Control Chart (Tool)2diagram kontrole (orodje)grafièni prikaz podatkov o procesu na èasovni premici glede na vnaprej postavljene kontrolne meje; ima osrednjo premico, s katero odkrivamo trend narisanih vrednosti glede na katerokoli kontrolno mejo
Control Limits2kontrolne mejepodroèje treh standardnih deviacij na obeh straneh osrednje premice (srednje vrednosti) normalne (op. prev.: Gaussove) distribucije podatkov, ki so narisani v diagramu kontrole in ki ponazarjajo prièakovani odmik podatkov, ­ specification limits = zahtevane meje
Controlling2kontroliranje­ kontroliranje = control
Corrective Action1popravljalni (korektivni) ukrepdokumentirana smernica (usmeritev) za izvajanje projektnega dela, ki prièakovane prihodnje dosežke projektnega dela uskladi s planom za obvladovanje projekta
Cost2strošekdenarna vrednost ali cena za projektno aktivnost* ali komponento, ki vkljuèuje denarni znesek zahtevanih virov za izvajanje in dokonèanje aktivnosti ali komponente ali za proizvodnjo komponente; konkretni strošek je lahko sestavljen iz kombinacije stroškovnih komponent, vkljuèno neposredne delovne ure, drugi neposredni stroški, posredne delovne ure in cene nabav (nakupov) (op. prev.: nabavljene storitve in nabavljeni materiali); toda v metodologiji prislužene vrednosti v nekaterih primerih beseda "strošek" lahko pomeni samo delovne ure brez pretvorbe v denarne zneske, ­ dejanski stroški in ocena
Cost Baseline2osnova stroškov­ osnova = baseline
Cost Budgeting (Process)1planiranje stroškov (proces)proces kopièenja (združevanja, agregiranja, seštevanja) ocenjenih stroškov posamiènih aktivnosti ali delovnih paketov , da ugotovimo osnovo stroškov
Cost Control (Process)1kontroliranje stroškov (proces)proces vplivanja na dejavnike, ki povzroèajo odmike, in kontroliranje sprememb v primerjavi s predraèunom stroškov projekta
Cost Estimating (Process)1ocenjevanje stroškov (proces)proces pripravljanja približka (ocene) stroškov za potrebne vire (op. prev.: potrebne kolièine virov), ki jih nameravamo porabiti za dokonèanje aktivnosti projekta*
Cost Management Plan (Output/Input)2plan obvladovanja stroškov (izložek/vložek)dokument, ki ureja format (obliko) in doloèa aktivnosti in kriterije (sodila, merila) za planiranje, strukturiranje in kontroliranje stroškov projekta*; plan obvladovanja stroškov je lahko formalen ali neformalen, zelo podroben ali le široko okviren in temelji na zahtevah udeležencev projekta; plan obvladovanja stroškov je vsebovan kot delni plan v planu za obvladovanje projekta
Cost of Quality (COQ) (Technique)1stroški kakovosti (tehnika)opredeljevanje stroškov, ki jih povzroèimo pri zagotavljanju kakovosti; stroški preventive in stroški cenitev (stroški ugotavljanja skladnosti) vsebujejo stroške za planiranje kakovosti, kontroliranje kakovosti (QC) in zagotavljanje kakovosti, da zagotovimo ustreznost z zahtevami (npr. usposabljanje, QC sistemi itd.); stroški napak (stroški neskladnosti) vsebujejo stroške dodelave proizvodov (izdelkov), komponent ali procesov, ki niso skladni, stroške garancijskih del in odpadka (izmeta) ter izgube ugleda
Cost Performance Index (CPI)1stroškovni indeksmera (merilo) stroškovne uspešnosti (uèinkovitosti) v projektu; razmerje med prisluženo vrednostjo (EV) in dejanskimi stroški (AC); CPI = EV/AC; vrednost, ki je enaka ali veèja od 1, nakazuje ugodno (pozitivno) stanje, vrednost, manjša od 1, nakazuje neugodno (negativno) stanje
Cost-Plus-Fee (CPF)2pogodba s povraèilom stroškov in plaèilom za delo v odstotkuvrsta pogodbe s povraèilom stroškov, ko kupec nadomesti prodajalcu dogovorjene (dovoljene) stroške za izvajanje pogodbenih del, prodajalec pa prejme tudi plaèilo za delo (dobièek), izraèunano z dogovorjenim odstotkom na stroške; plaèilo za delo se spreminja odvisno od dejanskih stroškov
Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF) Contract1pogodba s povraèilom stroškov in fiksnim plaèilom za delovrsta pogodbe s povraèilom stroškov, s katero kupec nadomesti prodajalcu dogovorjene (dovoljene) stroške, definirane s pogodbo, in doda fiksni znesek dobièka (fiksno plaèilo za delo)
Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF) Contract1pogodba s povraèilom stroškov in stimulativnim plaèilom za delovrsta pogodbe s povraèilom stroškov, s katero kupec nadomesti prodajalcu dogovorjene (dovoljene) stroške, definirane s pogodbo, prodajalec pa uresnièi dobièek (stimulativno plaèilo za delo), èe doseže opredeljene kriterije
Cost-Plus-Percentage of Cost (CPPC)2pogodba s povraèilom stroškov in plaèilom za delo v odstotku­ cost-plus-fee
Cost-Reimbursable Contract2pogodba s povraèilom stroškovvrsta pogodbe s plaèilom (nadomestilom) kupca prodajalcu za prodajalèeve dejanske stroške, dodatno še plaèilo za delo, ki obièajno predstavlja prodajalèev dobièek; stroške navadno razvršèamo (delimo, klasificiramo) na neposredne (direktne) in posredne (indirektne) stroške; neposredni stroški so stroški, povzroèeni izkljuèno v korist projekta, npr. plaèe osebja v projektu s polnim delovnim èasom; posredni stroški, imenovani tudi "režija" (overhead) in splošni ter administrativni stroški so stroški izvajalske organizacije, razporejeni na projekt, kot stroški poslovanja, npr. plaèe vodstva, ki je posredno vkljuèeno v projekt, in stroški elektriène energije za poslovne prostore; posredne stroške obièajno predraèunavamo v odstotku na neposredne stroške; pogodbe s povraèilom stroškov pogosto vsebujejo premijske (stimulacijske) èlene, ki predvidevajo, da prodajalec prejme od kupca stimulacijsko plaèilo (premijo, bonus), èe doseže ali preseže izbrane cilje projekta, npr. ciljne roke oz. terminski plan ali celotne stroške
Cost Variance (CV)1stroškovni odmikmera (merilo) stroškovne uspešnosti v projektu; algebraièna razlika med prisluženo vrednostjo (EV) in dejanskimi stroški (AC); CV = EV – AC; pozitivna vrednost nakazuje ugodno stanje, negativna vrednost pa neugodno
Crashing (Technique)1skrajno stiskanje trajanja (tehnika)konkretna vrsta tehnike stiskanja terminskega plana projekta, ko ukrepamo tako, da zmanjšamo celotno trajanje terminskega plana projekta*, potem ko analiziramo veè alternativ in ugotovimo najveèje možno skrajšanje trajanja terminskega plana ob najmanjših dodatnih stroških; znaèilen naèin za skrajno stiskanje trajanja terminskega plana je, da reduciramo trajanja planiranih (terminiranih) aktivnosti in poveèamo zadolžitve virov v planiranih (terminiranih) aktivnostih, ­ schedule compression = stiskanje terminskega plana in ­ fast tracking = èasovno prekrivanje
Create WBS (Work Breakdown Structure) (Process)2oblikovanje WBS (strukturirana èlenitev dela) (proces)proces razèlenjevanja (razgrajevanja) glavnih izdelkov projekta in projektnega dela na manjše, bolj obvladljive komponente
Criteria2kriteriji (sodila, merila)standardi, pravila ali testi, na katerih temelji presojanje ali odloèanje oz. s katerimi vrednotimo (evalviramo) izdelek, storitev, rezultat ali proces
Critical Activity1kritièna aktivnostkaterakoli planirana aktivnost na kritièni poti v terminskem planu projekta; najbolj obièajno opredeljena pri uporabi metode kritiène poti; èeprav so lahko z vidika slovarja nekatere aktivnosti "kritiène", se pojem v kontekstu projekta zelo redko uporablja za aktivnosti, ki niso na kritièni poti
Critical Chain Method (Technique)2metoda kritiène verige (tehnika)tehnika èasovne analize mreže*, ki prilagodi terminski plan projekta na raèun omejenih virov; metoda kritiène verige za potrebe èasovne analize mreže kombinira deterministiène in probabilistiène naèine
Critical Path (Output/Input)1kritièna pot (izložek/vložek)v splošnem, toda ne vedno, zaporedje (sosledje) planiranih aktivnosti, ki doloèajo trajanje projekta; na splošno je to najdaljša pot projekta; vendar se lahko kritièna pot konèa, npr. s planiranim mejnikom nekje na sredini terminskega plana projekta, kadar ima "konèaj-ne-kasneje-kot" terminske omejitve, doloèene z vsiljenim datumom, ­ metoda kritiène poti
Critical Path Method (CPM) (Technique)1metoda kritiène poti (tehnika)tehnika èasovne analize mreže *, ki jo uporabljamo za doloèanje obsega rokovne elastiènosti (prilagodljivosti) (obseg pomiènosti ) na razliènih logiènih mrežnih poteh v mreži terminskega plana projekta, in za doloèanje najmanjšega celotnega trajanja projekta; najzgodnejše zaèetne in konène datume* raèunamo z raèunanjem naprej z dogovorjenim zaèetnim datumom; najkasnejše zaèetne in konène datume* raèunamo z raèunanjem nazaj z zaèetkom ob dogovorjenem datumu konèanja; obièajno je to izraèunani najzgodnejši konèni datum projekta, ki smo ga zraèunali z raèunanjem naprej
Current Finish Date1trenutni konèni datumtrenutna ocena èasa (datuma, trenutka), ko bo planirana aktivnost konèana, pri èemer ocena upošteva kakršnokoli poroèanje o napredovanju dela, ­ planirani konèni datum in osnovni konèni datum
Current Start Date1trenutni zaèetni datumtrenutna ocena èasa (datuma, trenutka), ko se bo planirana aktivnost zaèela, pri èemer ocena upošteva kakršnokoli poroèanje o napredovanju dela, ­ planirani zaèetni datum in osnovni zaèetni datum
Customer2stranka, odjemalec, kupecoseba ali organizacija, ki bo uporabljala izdelek, storitev ali rezultat projekta, ­ uporabnik = user
Data Date (DD)1opazovani datumdatum, ob katerem ali do katerega je projektni sistem poroèanja zagotovil podatke o dejanskem stanju in uresnièenih dosežkih; v nekaterih sistemih poroèanja je informacija o stanju za opazovani datum vsebovana v preteklosti, v drugih v prihodnosti; imenuje se tudi as-of date in time-now date
Date2datumpojem, ki predstavlja dan, mesec in leto po koledarju in v nekaterih primerih tudi èas v dnevu
Decision Tree Analysis (Technique)1analiza z odloèitvenim drevesom (tehnika)drevo odloèanja je diagram, ki opisuje obravnavano odloèitev in posledice izbire ene ali druge od možnih alternativ; uporablja se, kadar so nekateri prihodnji scenariji ali izidi ukrepov negotovi; zajema verjetnosti in stroške ali nagrade za vsako od logiènih poti dogodkov in prihodnjih odloèitev in uporablja analizo prièakovane denarne vrednosti; s tem pomaga organizaciji prepoznati relativne vrednosti izmeniènih ukrepov, ­ analiza prièakovane denarne vrednosti
Definitive Estimate3dokonèna ocena­ ocena (estimate)
Decompose2razstavi(-ti), razèleni(-ti)­ decomposition = razèlenjevanje, razstavljanje
Decomposition (Technique)2razèlenjevanje, razstavljanje (tehnika)tehnika planiranja, ki razdeli obseg projekta in izdelke projekta na manjše, bolj obvladljive komponente, dokler projektno delo, povezano z doseganjem obsega projekta in zagotavljanjem izdelkov, ni opredeljeno zadosti podrobno, da lahko podpiramo izvajanje, spremljanje in kontroliranje projektnega dela
Defect2napaka, hibanepopolnost ali pomanjkljivost komponente projekta, ko komponenta ne ustreza zahtevam ali specifikacijam, zato jo moramo ali popraviti ali nadomestiti
Defect Repair2popravilo napake, hibeformalno dokumentirana ugotovitev (pripoznava) napake, hibe v komponenti projekta s priporoèilom za bodisi popravilo hibe bodisi za nadomestilo komponente v celoti
Deliverable (Output/Input)1izdelek (izložek/vložek)katerikoli enkraten in overljiv izdelek, rezultat ali sposobnost za izvajanje storitve, ki ga moramo izdelati za dokonèanje procesa, faze ali projekta; pogosto se uporablja v ožjem pomenu v povezavi z eksternim izdelkom, ki ga mora potrditi sponzor projekta ali stranka, kupec, odjemalec (klient, konèni uporabnik), ­ izdelek = product, storitev = service in rezultat = result
Delphi Technique (Technique)2tehnika Delfi (tehnika), tudi Delfi tehnikatehnika zbiranja informacij z namenom doseèi soglasje strokovnjakov o obravnavani zadevi; strokovnjaki sodelujejo anonimno; moderator uporablja za zbiranje idej o pomembnih toèkah projekta, povezanih z obravnavano zadevo, vprašalnik; odgovore povzame in jih ponovno pošlje strokovnjakom v nadaljnje komentiranje; soglasje lahko dosežejo v nekajkratnih ponovitvah tega procesa; tehnika Delfi pomaga zmanjšati dvome v podatke in prepreèuje, da bi katerakoli oseba lahko pretirano vplivala na izid
Dependency0odvisnost­ logièno razmerje (logical relationship)
Design Review (Technique)2pregled zasnove, naèrta (tehnika)tehnika za vrednotenje predlaganih zasnov, naèrtov, ki zagotavlja, da bo zasnova sistema ali izdelka ustrezala zahtevam kupca, stranke, odjemalca (klienta, uporabnika); zagotavlja tudi, da bomo zasnovo lahko uspešno uresnièili, da jo bo moè proizvesti in da bo možno njeno vzdrževanje
Develop Project Charter (Process)2priprava (izdelava) projektne listine (proces)proces pripravljanja in razvijanja projektne listine, ki formalno odobrava projekt
Develop Project Management Plan (Process)2priprava (izdelava) plana obvladovanja projekta (proces)proces dokumentiranja ukrepov za opredeljevanje, pripravljanje, integriranje in koordiniranje vseh delnih planov v plan obvladovanja projekta
Develop Project Scope Statement (Preliminary) (Process)2izdelava (predhodno) opredelitve obsega projekta (proces)proces izdelave predhodne opredelitve obsega projekta, ki zagotavlja opis obsega na višji ravni
Develop Project Team (Process)2razvoj projektnega teama (proces)proces izboljševanja usposobljenosti in medsebojnega sodelovanja èlanov teama, da izboljšamo izvajanje in dosežke projekta
Direct and Manage Project Execution (Process)2usmerjanje in obvladovanje izvajanja projekta (proces)proces izvajanja dela, doloèenega s planom obvladovanja projekta zato, da dosežemo zahteve projekta, predpisane v opredelitvi obsega projekta
Discipline2disciplina (kot stroka), stroka, strokovna disciplinapodroèje dela, ki zahteva konkretno znanje in ki ima vrsto pravil, ki usmerjajo in vodijo delovno ravnanje in obnašanje (npr. strojništvo, raèunalniško programiranje, ocenjevanje stroškov itd.)
Discrete Effort2neodvisen obseg delaobseg dela, ki je samostojen, prepoznaven in povezan z dokonèanjem konkretnih komponent in izdelkov v strukturirani èlenitvi dela, in ki ga lahko neposredno planiramo in merimo; razlikovati od pojma apportioned effort = porazdeljeni - odvisni obseg dela
Document2dokumentmedij in na njem zapisane informacije, v splošnem trajnega znaèaja, ki jih lahko bere èlovek ali stroj; npr. plani za obvladovanje projekta, specifikacije, postopki, študije in priroèniki
Documented Procedure2pisni ali dokumentirani postopekformaliziran pisni opis, kako izvajati aktivnost, proces, tehniko ali metodologijo
Dummy Activity1navidezna aktivnostplanirana (terminirana) aktivnost v trajanju niè, ki prikazuje logièno razmerje v diagramu z metodo pušèiènega diagrama; te aktivnosti uporabljamo, ko logiènih razmerij ne moremo v celoti ali pravilno opisati s pušèicami planiranih aktivnosti; navidezne aktivnosti v splošnem prikazujemo grafièno s èrtkano èrto, ki se konèa s pušèico
Duration (DU or DUR)1trajanjeskupno število obdobij dela (ne upoštevamo praznikov in drugih nedelovnih obdobij), ki je potrebno za konèanje planirane aktivnosti ali komponente strukturirane èlenitve dela; obièajno se izraža v delovnih dneh ali delovnih tednih; vèasih nepravilno enaèeno s preteèenim èasom (v koledarskih dnevih); ne mešati z obsegom dela (=effort), ­ originalno trajanje = original duration, preostalo trajanje = remaining duration in dejansko trajanje = actual duration
Duration Compression3stiskanje, skrajševanje trajanjaskrajševanje terminskega plana projekta brez zmanjševanja obsega projekta; stiskanje, skrajševanje ni vedno izvedljivo (možno) in pogosto zahteva poveèanje stroškov projekta
(op. prev.: nadomešèeno s schedule compression = stiskanje terminskega plana)
Early Finish Date (EF)1najzgodnejši konèni datumpri metodi kritiène poti najzgodnejši možni èas (datum, trenutek), v katerem lahko konèamo nedokonèani del planirane (terminirane) aktivnosti (ali projekta); temelji na mrežni logiki terminskega plana, opazovanem datumu in na katerihkoli rokovnih (terminskih, planiranih) omejitvah; najzgodnejši konèni datumi se lahko med napredovanjem (potekom) projekta spreminjajo; spreminjajo pa se tudi, ko vnašamo spremembe v plan obvladovanja projekta
Early Start Date (ES)1najzgodnejši zaèetni datumpri metodi kritiène poti najzgodnejši možni èas (datum, trenutek), v katerem lahko zaènemo nedokonèani del planirane (terminirane) aktivnosti (ali projekta); temelji na mrežni logiki terminskega plana, opazovanem datumu in na katerihkoli rokovnih (terminskih, planiranih) omejitvah; najzgodnejši zaèetni datumi se lahko med napredovanjem (potekom) projekta spreminjajo; spreminjajo pa se tudi, ko vnašamo spremembe v plan obvladovanja projekta
Earned Value (EV)1prislužena vrednostvrednost opravljenega dela, izražena v potrjenih (odobrenih) planiranih stroških za to delo, ki se nanaša na planirano aktivnost ali na komponento strukturirane èlenitve dela, ­ planirani stroški za opravljeno delo (BCWP)
Earned Value Management (EVM)1metodologija prislužene vrednostimetodologija managementa, ki integrira obseg, terminski plan in vire in s katero objektivno merimo doseženo (dosežke) v projektu; doseženo (opravljeno) merimo z doloèitvijo planiranih stroškov za opravljeno delo (t.j. prislužene vrednosti), ki jo primerjamo z dejanskimi stroški za opravljeno delo (t.j. dejanskimi stroški); napredovanje merimo s primerjanjem med prisluženo vrednostjo in planirano vrednostjo
Earned Value Technique (EVT) (Technique)2tehnika prislužene vrednosti (tehnika)konkretna tehnika za merjenje opravljenega dela in za doloèanje osnove za merjenje opravljenega (PMB = performance measurment baseline); imenujemo tudi "earning rules and crediting method" = metoda s pravili prisluženja in kreditov
Effort1obseg delaštevilo enot dela, ki je potrebno za dokonèanje posamezne planirane aktivnosti ali komponente strukturirane èlenitve dela; obièajno se izraža v enotah mere èlovek.ura, èlovek.dan ali èlovek.teden;
­ primerjaj s trajanjem; (op. prev.: "èlovek.ura" je enota za obseg dela, ki ga opravi povpreèno usposobljen delavec (-ka) v normalnih delovnih pogojih v eni uri - enoti mere za merjenje èasa)
Element3elementeden od delov, snovi ali naèel, ki tvorijo sestavljeno celoto
Enterprise2podjetjedružba, gospodarska organizacija, firma, partnerska družba, korporacija ali vladna organizacija
Enterprise Environmental Factors (Output/Input)2okoljski dejavniki podjetja (izložek/vložek)katerikoli zunanji (zunaj podjetja oz. organizacije) ali notranji (v organizaciji) dejavniki, ki obkrožajo projekt in vplivajo na njegov uspeh; to so dejavniki v kateremkoli ali v vseh podjetjih, vkljuèenih v projekt, in vsebujejo organizacijsko kulturo, organizacijsko zgradbo, infrastrukturo, obstojeèe vire, komercialne podatkovne baze, tržne pogoje in programsko opremo za projektno vodenje (management)
Estimate (Otput/Input)1ocena (izložek/vložek)kolièinsko ovrednotenje verjetne kolièine ali izida; obièajno ocenjujemo stroške, vire, obseg dela in trajanje projekta; izraz obièajno dodatno opredelimo z modifikatorjem, npr. predhodna ocena, konceptualna ocena, ocena izvedljivosti, ocena velikostnega reda, dokonèna ocena. Pri tem bi morali vedno podati oceno natanènosti (npr. ±x odstotkov)
Estimate at Completion (EAC) (Output/Input)1ocena konènih stroškov (izložek/vložek)prièakovani celotni stroški planirane aktivnosti, komponente strukturirane èlenitve dela ali projekta, ko bo dokonèan predvideni obseg dela; EAC je enak dejanskim stroškom (AC) plus oceni preostalih stroškov (ETC) za vse preostalo delo; EAC = AC + ETC; EAC lahko izraèunamo na osnovi dosedanjega izvajanja projekta ali z ocenjevanjem projektnega teama (skupine), ki temelji na drugih dejavnikih; v drugem primeru govorimo o zadnji (najnovejši) revidirani oceni (LRE); ­ tehnika prislužene vrednosti in ocena preostalih stroškov
Estimate to Complete (ETC) (Output/Input)1ocena preostalih stroškov (izložek/vložek)prièakovani stroški, potrebni za dokonèanje vsega preostalega dela za planirano aktivnost, komponento strukturirane èlenitve dela ali projekta. ­ tehnika prislužene vrednosti in ocena konènih stroškov
Event2dogodeknekaj, kar se zgodi, pojav, izid
Event-on-Node3dogodek v vozlišèutehnika mrežnega planiranja, pri kateri so dogodki prikazani kot škatle (ali vozlišèa grafa), povezujejo pa jih pušèice, ki prikazujejo njihovo zaporedje, uporablja se na primer pri tehniki PERT
Exception Report0poroèilo o izjemahdokument, ki vsebuje le veèje odmike (odstopanja, odstopke) od projektnega plana, ne pa vseh
Execute2izvajati (izvajaj)usmerjanje, vodenje (obvladovanje), opravljanje in dovrševanje projektnega dela, zagotavljanje izdelkov in posredovanje informacij o opravljenem delu
Executing2izvajanje­ execute
Executing Processes (Process Group)2procesi izvajanja (skupina procesov)procesi, ki jih izvajamo za dokonèanje dela, opredeljenega v planu obvladovanja projekta, in s katerimi dosežemo cilje projekta, ki so bili doloèeni v opredelitvi obsega projekta
Execution2izvedba­ execute
Expected Monetary Value (EMV) Analysis2analiza prièakovane denarne vrednostistatistièna tehnika, ki izraèunava povpreèni izid, ko v prihodnje prièakujemo scenarije, ki se lahko zgodijo ali pa tudi ne (op. prev.: negotovi scenariji); obièajno se ta tehnika uporablja pri analizi z odloèitvenim drevesom; pri analizi tveganj rokov in stroškov sta priporoèljiva prijema modeliranje in simulacija, ker sta v primerjavi z EMV analizo moènejša in ne dopušèata toliko napaène uporabe
Expert Judgement (Technique)2ekspertna presoja (tehnika)presoja, ki temelji na strokovnih izkušnjah in znanju (ekspertizi) v podroèju znanja, podroèju uporabe, strokovni disciplini, industrijski panogi, itd., posredovana po potrebi za aktivnost, ki naj bi se izvajala; ekspertizo lahko zagotovi katerakoli skupina ali posameznik s specializirano izobrazbo, znanjem, spretnostmi, izkušnjami ali usposabljanjem, in je na voljo iz mnogih virov, npr.: druge organizacijske enote v izvajalski organizaciji, svetovalci, udeleženci projekta, vkljuèno stranka, odjemalec, kupec, strokovna in tehnièna združenja in skupine v industrijskih panogah
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) (Technique)2analiza možnih napak in njihovih posledic (tehnika)analitièni postopek, po katerem analiziramo posamezno možno napako v vsaki komponenti izdelka zato, da ugotovimo posledice napake na zanesljivost te komponente; možna napaka v kombinaciji z drugimi možnimi napakami lahko vpliva na zanesljivost izdelka ali sistema in na zahtevane funkcije komponente; možno je tudi preuèevanje izdelka (na sistemskem nivoju in/ali na nižjih nivojih) glede na vse razliène možnosti in poti, ko lahko pride do napake; za vsako možno napako izdelamo oceno možnih posledic in vpliva na celoten sistem; dodatno se lotimo še pregleda planiranih ukrepov, da minimiziramo verjetnost napake in zmanjšamo njene posledice; (op. prev.: gre oèitno za enega od naèinov obvladovanja tveganj projekta)
Fast Tracking (Technique)1èasovno prekrivanje (tehnika)konkretna tehnika stiskanja terminskega plana projekta, ki spreminja mrežno logiko tako, da se faze, ki bi se sicer izvajale zaporedno (npr. faza projektiranja in faza izgradnje), prekrivajo, ali pa se planirane aktivnosti izvajajo vzporedno. ­ stiskanje terminskega plana, skrajno stiskanje trajanja
Finish Date0konèni datumtoèka v èasu (datum, trenutek), ko je doloèena planirana aktivnost konèana. Konèni datum je lahko dejanski, planiran, ocenjen, predviden, najzgodnejši, najkasnejši, osnovni, ciljni ali trenutni (tekoèi, veljaven na opazovani datum)
Finish-to-Finish (FF)1konec-koneclogièno razmerje, pri katerem dela v naslednji aktivnosti ni moè konèati, èe ni konèano delo v predhodni aktivnosti., ­ logièno razmerje
Finish-to-Start (FS)1konec-zaèeteklogièno razmerje, pri katerem dela v naslednji aktivnosti ni moè zaèeti, èe ni konèano delo v predhodni aktivnosti, ­ logièno razmerje
Firm Fixed-Price (FFP) Contract1pogodba s fiksno cenovsta pogodbe s fiksno ceno, kjer kupec plaèa prodajalcu dogovorjeni znesek, doloèen s pogodbo, ne glede na prodajalèeve stroške
Fixed-Price Contract3pogodba s fiksno ceno­ firm fixed-price contract
Fixed-Price-Incentive-Fee (FPIF) Contract0pogodba s fiksno ceno in stimulativnim plaèilom za delovrsta pogodbe, kjer kupec plaèa prodajalcu dogovorjeni znesek, doloèen s pogodbo, prodajalec pa lahko prisluži dodaten znesek, èe doseže doloèene kriterije uspešnosti
Fixed Price or Lump-Sum Contract2pogodba s fiksno ceno ali pogodba z izplaèilom v enkratnem pavšalnem zneskuvrsta pogodbe, ki vkljuèuje celotno fiksno ceno za dobro definiran izdelek; pogodbe s fiksno ceno lahko vsebujejo še stimulativno plaèilo, èe so doseženi ali preseženi izbrani cilji projekta, npr. rokovni cilji; najpreprostejša oblika pogodbe s fiksno ceno je nabavni nalog
Float1pomiènostimenovana tudi drsnost (slack), ­ prosta pomiènost in skupna pomiènost
Flowcharting (Technique)2risanje diagrama poteka (tehnika)oris v obliki diagrama vložkov, ukrepov procesa in izložkov za enega ali veè procesov v sistemu
Forecasts2napovediocene ali prognoze (predvidevanja) pogojev in dogodkov v prihodnosti projekta, ki temeljijo na dostopnih informacijah in znanju v trenutku napovedovanja, napovedi se med izvajanjem projekta posodabljajo in ponovno publicirajo na osnovi pridobljenih informacij o opravljenem delu; informacije temeljijo na opravljenem delu v preteklosti in na prièakovanem prihodnjem delu; ocena vsebuje informacije o možnem vplivu na projekt v prihodnje, npr. ocena konènih stroškov ali ocena preostalih stroškov
Forecast Final Cost3napovedani konèni stroški­ ocena konènih stroškov
Forward Pass0raèunanje naprejizraèun najzgodnejših zaèetnih in konènih datumov za nedokonèane dele vseh aktivnosti v mreži,
­ èasovna analiza mreže, raèunanje nazaj
Fragnet3del mreže­ del mreže (subnet)
Free Float (FF)1prosta pomiènostzamuda, s katero se lahko zaène izvajati planirana aktivnost, ne da bi s tem nastala zamuda najzgodnejšega zaèetka katerekoli planirane aktivnosti, ki ji neposredno sledijo, ­ skupna pomiènost
Functional Manager1funkcijski vodja (manager)nekdo z vodstvenimi pooblastili v organizacijski enoti v podjetju s funkcijsko organiziranostjo; vodja (manager) katerekoli skupine, ki uresnièuje izdelek ali opravlja storitve.; vèasih imenovan linijski vodja (manager)
Functional Organization1funkcijska organiziranosthierarhièna organizacija, kjer ima vsak zaposleni jasno doloèenega predpostavljenega, osebje je grupirano po podroèjih specializacije (po strokah), vodi jih oseba z ekspertizo na tem podroèju (stroki)
Funds2razpoložljivi denarzaloga denarja ali sredstev v denarni obliki, ki so nemudoma na voljo
Gantt Chart0gantogram­ bar chart (gantogram)
Goods2dobrineizdelki in surovine, trgovsko blago
Grade0stopnjakategorija ali rang, ki razlikuje predmete z enako funkcionalnostjo (npr. kladivo) in razliènimi kakovostnimi zahtevami (npr. razlièna kladiva morajo zdržati razliène obremenitve)
Graphical Evaluation and Review Technique (GERT)3tehnika GERTmetoda mrežne analize (Graphical Evaluation and Review Technique), pri kateri so lahko logièna razmerja pogojna in verjetnostna (torej se nekatere aktivnosti morda ne bodo izvedle); (op. prev.: dovoljene so zanke)
Ground Rules (Tool)2temeljna pravila (orodje)spisek sprejemljivih in nesprejemljivih naèinov vedenja (obnašanja), sprejetih in privzetih v projektnem teamu (skupini) zaradi izboljšanja delovnih odnosov, uèinkovitosti in komuniciranja
Hammock3krovna aktivnostzdružena aktivnost (skupina aktivnosti, ki jih prikazujemo kot eno samo in o njih poroèamo na nivoju skupine); aktivnosti znotraj krovne aktivnosti imajo lahko doloèeno zaporedje ali pa ne, ­ podprojekt in ­ del mreže
Hammock Activity2krovna aktivnost­ sumarna aktivnost
Hanger3viseèa aktivnostnenamerna prekinitev v mrežni poti, ki ponavadi nastane zaradi manjkajoèih aktivnosti ali logiènih razmerij
Historical Information2pretekle informacijedokumenti in podatki v prejšnjih projektih, vkljuèno z datotekami projektov, arhivi, korespondenco, konèanimi pogodbami in konèanimi projekti
Human Resource Planning (Process)2planiranje èloveških virov (proces)proces prepoznavanja in dokumentiranja vlog v projektu, odgovornosti, hierarhiènih razmerij in poroèanja ter oblikovanje plana za obvladovanje kadrov
Imposed Date2vsiljeni datumzahtevani datum, vsiljen za planirano aktivnost ali planirani mejnik, obièajno v datumski obliki "zaèni-ne-prej-kot" ali "ne-konèaj-kasneje-kot"
Influence Diagram (Tool)2influenèni diagram (orodje)grafièna predstavitev stanj (razmer), ki kaže vzroène vplive, èasovno zaporednje dogodkov in druga razmerja med spremenljivkami in izidi
Influencer2vplivnik, vplivnež, vpliven èlovekosebe ali skupine, ki niso neposredno povezane s pridobivanjem ali uporabo izdelka projekta, vendar - glede na njihov položaj v organizaciji stranke, odjemalca, kupca - lahko pozitivno ali negatvno vplivajo na potek projekta
Information Distribution (Process)1posredovanje informacij (proces)proces pravoèasnega zagotavljanja potrebnih informacij vsem udeležencem projekta
Initiation3zagonodobritev zaèetka projekta ali njegove faze
Initiating Processes (Process Group)2zagonski procesi (skupina procesov)tisti procesi, ki jih izvajamo za pooblašèanje in doloèanje obsega nove faze ali projekta, ali ki lahko omogoèijo nadaljevanje že zaèetega, a prekinjenega projektnega dela; velika veèina zagonskih procesov se obièajno izvaja zunaj obmoèja kontrole projekta v procesih organizacije, programa ali portfelja (projektov in/ali programov), ki zagotavljajo vložek v skupino zagonskih procesov
Initiator2iniciator, pobudnik, zaèetnikoseba ali organizacija, ki ima zmožnost in pooblastilo, da zaène projekt
Input (Process Input)2vložek (vložek procesa)katerakoli postavka, notranja ali zunanja (v podjetju ali zunaj njega), ki je z vidika procesa potrebna, da se le-ta nadaljuje; lahko je izložek predhodnih procesov
Inspection (Technique)2kontrola (tehnika)preuèevanje ali merjenje zato, da overimo, èe je aktivnost, komponenta, izdelek, rezultat ali storitev skladna s konkretnimi zahtevami
Integral2celovitbistven za celoto; potreben, nujen; kar sodi k celoti; kar tvori enoto skupaj z drugo komponento
Integrated2celovitomedsebojno povezano, v medsebojnem razmerju ali v medsebojnem spoju; tudi: soujemljive komponente, kombinirane in povezane v funkcionalno ali povezano celoto
Integrated Change Control (Process)1celovito kontroliranje sprememb (proces)proces pregledovanja vseh zahtev za spremembo, odobravanje in kontroliranje sprememb, ki se nanašajo na izdelke ali sredstva organizacijskih procesov
Integrated Cost/Schedule Reporting3celovito poroèanje o stroških in rokih­ prislužena vrednost
Invitation for Bid (IFB)0razpis, povpraševanjeveèinoma ima ta izraz enak pomen kot povabilo k oddaji ponudbe; na nekaterih podroèjih uporabe pa ima lahko ožji ali bolj podroben (konkreten) pomen
Issue2problem, sporna zadevatoèka ali zadeva pod vprašanjem ali v sporu; ali toèka ali zadeva, ki ni urejena in se o njej razpravlja; ali o kateri so nasprotujoèi si pogledi ali nestrinjanja
Key Event Schedule3terminski plan kljuènih dogodkov­ glavni terminski plan
Knowledge2znanjevedenje o neèem z razumevanjem, pridobljenim z izkušnjami, izobraževanjem, opazovanjem ali preiskovanjem; to je razumevanje procesa, prakse ali tehnike ali kako uporabiti orodje
Knowledge Area Process2proces podroèja znanjaprepoznaven proces projektnega managementa (vodenja) na podroèju znanja
Knowledge Area, Project Management2podroèje znanja projektnega managementa (vodenja)­ podroèje znanja projektnega managementa (vodenja) (PM Knowledge Area)
Lag (Technique)1zakasnitev (tehnika)prilagoditev logiènega razmerja, ki naslednji aktivnosti doloèi zamudo; pri odvisnosti konec - zaèetek z desetdnevno zakasnitvijo se, na primer, naslednja aktivnost ne more zaèeti prej kot deset dni po koncu predhodne aktivnosti, ­ prehitek
Late Finish Date (LF)1najkasnejši konèni datumnajkasnejši možni èas (datum, trenutek) pri metodi kritiène poti, ko se planirana aktivnost še lahko zakljuèi, ne da bi s tem posegali v rokovno omejitev ali zakasnili konèni datum projekta; temelji na planirani mrežni logiki, konènem datumu projekta in na katerihkoli omejitvah za planirane aktivnosti; najkasnejši konèni datumi so doloèeni z raèunanjem nazaj po planirani mreži projekta
Late Start Date (LS)1najkasnejši zaèetni datumnajkasnejši možni èas (datum, trenutek) pri metodi kritiène poti, ko se planirana aktivnost še lahko zaène, ne da bi s tem posegali v rokovno omejitev ali zakasnili konèni datum projekta; temelji na planirani mrežni logiki, konènem datumu projekta in na katerihkoli omejitvah za planirane aktivnosti; najkasnejši zaèetni datumi so doloèeni z raèunanjem nazaj po planirani mreži projekta
Latest Revised Estimate (LRE)2zadnja (najnovejša) revidirana ocena (LRE)­ ocena konènih stroškov
Lead (Technique)1prehitek (tehnika)prilagoditev logiènega razmerja, ki naslednji aktivnosti dovoljuje pospešitev; pri odvisnosti konec - zaèetek z desetdnevnim prehitkom se, na primer, naslednja aktivnost lahko zaène deset dni pred koncem predhodne aktivnosti; negativni prehitek je ekvivalent pozitivni zakasnitvi, ­ zakasnitev
Lessons Learned (Output/Input)1pridobljene izkušnje (izložek/vložek)znanje, ki je bilo pridobljeno med izvajanjem projekta; izkušnje lahko izlušèimo v katerikoli toèki projekta; upoštevati je treba del projektne dokumentacije (arhiva), ki je vkljuèen v bazo znanja o pridobljenih izkušnjah
Lessons Learned Knowledge Base2baza znanja o pridobljenih izkušnjahzaloga preteklih informacij in pridobljenih izkušenj o izidih predhodnih odloèitev o izbiri projektov in o dosežkih preteklih projektov
Level of Effort (LOE)1raven naporapodporna vrsta aktivnosti, na primer, vzdrževanje odnosov s poslovnimi partnerji - prodajalci ali kupci, stroškovno raèunovodstvo projekta, projektni management (vodenje), s katero ne izdelujemo definitivnih konènih izdelkov; obièajno jo okarakteriziramo kot enakomeren ali konstanten normativ dela ves èas, ko potekajo podpirane aktivnosti
Leveling0izravnavanje­ izravnavanje obremenitev virov (resource leveling)
Life Cycle2življenjski cikel­ življenjski cikel projekta
Life-Cycle Costing3doloèanje stroškov življenjskega ciklaupoštevanje stroškov nabave, uporabe in odstranitve doloèenega sredstva pri ocenjevanju alternativ
Line Manager3linijski vodja (manager)1) vodja (manager) skupine, ki izdeluje izdelke ali opravlja storitve; 2) funkcijski vodja (manager)
Link3povezava­ logièno razmerje
Log2dnevnikdokument za registriranje in opisovanje ali oznaèevanje izbranih pojmov - postavk, prepoznanih med izvajanjem procesa ali aktivnosti; obièajno uporabljen z modifikatorjem, npr. izdaja (issue log), kontroliranje kakovosti (quality control log), ukrep (action log) ali napaka, hiba (defect log)
Logic0logika­ mrežna logika
Logic Diagram1logièni diagram­ planirani mrežni diagram projekta
Logical Relationship1logièno razmerjeodvisnost med dvema planiranima aktivnostima projekta ali med planirano aktivnostjo in planiranim mejnikom; možne so štiri osnovne vrste razmerij, in sicer: konec - zaèetek, konec - konec, zaèetek - zaèetek in zaèetek – konec, ­ precedenèno razmerje
Loop3zankapot v mrežnem diagramu, ki se zaène in konèa v istem vozlišèu; s klasiènimi metodami mrežne analize, kakršna sta metoda kritiène poti in tehnika PERT, se zank ne da analizirati, dovoljene pa so v tehniki GERT
Manage Project Team (Process)2obvladovanje projektnega teama (skupine) (proces)proces spremljanja dosežkov èlanov teama (skupine), zagotavljanje povratne informacije, reševanje problemov in koordiniranje sprememb zaradi izboljšanja dosežkov projekta
Manage Stakeholders (Process)2obvladovanje udeležencev projekta (proces)proces obvladovanja komunikacij, da izpolnimo zahteve udeležencev projekta in da rešujemo probleme, ki jih povzroèajo
Master Schedule (Tool)1glavni terminski plan (orodje)krovni (sumarni) terminski plan projekta, ki vkljuèuje glavne izdelke in komponente strukturirane èlenitve dela in kljuène planirane mejnike, ­ terminski plan mejnikov
Mathematical Analysis3matematièna analiza­ mrežna analiza
Materiel2materialna sredstvaskupek stvari, ki jih organizacija uporablja v kateremkoli podjemu, npr.: oprema, aparati, orodja, stroji, zašèitna oprema, material in zaloge
Matrix Organization0matrièna organiziranostvsaka organizacijska oblika, v kateri si projektni in funkcijski vodje (managerji) delijo odgovornost za doloèanje prioritet in usmerjanje (directing) dela delavcev v projektu
Methodology2metodologijasistem praks, tehnik, postopkov in pravil, ki ga uporabljajo vsi tisti, ki delajo v stroki (disciplina kot stroka, stroka, strokovna disciplina)
Milestone1mejnikpomembna toèka ali dogodek v projektu, ­ planirani mejnik
Milestone Schedule (Tool)1terminski plan mejnikov (orodje)krovni (sumarni) terminski plan, ki vkljuèuje le glavne planirane mejnike, ­ tudi glavni terminski plan
Mitigation3ublažitev­ ublažitev tveganj
Monitor2spremljati, spremljajzbirati podatke o dosežkih projekta glede na plan, izdelovati merila za ugotavljanje doseženega, poroèati in razpošiljati informacije o doseženem
Monitor and Control Project Work (Process)2spremljanje in kontroliranje projektnega dela (proces)proces spremljanja in kontroliranja procesov za zagon, plan, izvedbo in konèanje projekta, da dosežemo cilje, definirane v planu za obvladovanje projekta in v opredelitvi obsega projekta
Monitoring1spremljanje­ spremljati, spremljaj
Monitoring and Controlling Processes (Process Group)2procesi spremljanja in kontroliranja (skupina procesov)procesi, ki jih opravljamo za merjenje in spremljanje izvedbe projekta* tako, da lahko po potrebi uporabimo korektivne ukrepe za kontrolo izvedbe faze ali projekta
Monte Carlo Analysis1analiza Monte Carlotehnika z mnogokratno ponovitvijo raèuna ali uporabo iteracije za stroške projekta ali terminski plan projekta; pri tem uporablja iz verjetnostnih porazdelitev nakljuèno izbrane vhodne vrednosti možnih stroškov ali trajanj, da izraèuna porazdelitev možnih skupnih stroškov ali konènih datumov
Near-Critical Activity1skoraj kritièna aktivnostplanirana aktivnost z majhno skupno pomiènostjo; zamisel o skoraj kritièni aktivnosti je enako uporabna za planirano aktivnost ali za planirano mrežno pot; meja, pod katero je skupna pomiènost skoraj kritièna, je stvar ekspertne presoje in se lahko spreminja od projekta do projekta
Network1mreža­ planirani mrežni diagram projekta
Network Analysis1mrežna analiza­ èasovna analiza mreže
Network Logic1mrežna logikazbirka odvisnosti med planiranimi aktivnostmi, ki oblikujejo planirani mrežni diagram projekta
Network Loop2mrežna zankaplanirana mrežna pot, ki gre skozi isto vozlišèe dvakrat; mrežnih zank ni moè analizirati s tradicionalnimi tehnikami èasovne analize mreže, kot je na primer metoda kritiène poti
Network Open End2prekinitev mrežeplanirana aktivnost brez predhodne aktivnosti ali naslednje aktivnosti, ki povzroèi nenamerno prekinitev v planirani mrežni poti; prekinitve mreže so obièajno posledica manjkajoèih logiènih razmerij
Network Path1mrežna potkaterokoli neprekinjeno zaporedje planiranih aktivnosti, povezanih z logiènimi razmerji v planiranem mrežnem diagramu projekta
Networking (Technique)2navezovanje stikov (tehnika)razvijanje odnosov z osebami, ki bi lahko pripomogle pri doseganju ciljev in prevzemanju odgovornosti
Node1vozlišèeena izmed toèk, ki doloèa planirano mrežo; križišèna toèka, ki je skupna nekaterim ali vsem odvisnostim
­ metoda pušèiènega diagrama, ­ metoda precedenènih diagramov
Objective2ciljnekaj, k èemur je delo usmerjeno, pridobljena strateška pozicija, dosežen namen, uresnièen rezultat, proizveden izdelek, opravljena storitev
Operations2proizvodnjaorganizacijska funkcija, s katero tekoèe (sprotno) izvajamo aktivnosti, ki proizvajajo en in isti izdelek ali ponavljajoèo se storitev, na primer: izdelovanje, obdelovanje, raèunovodstvo
Opportunity2priložnost, izzivstanje ali položaj, ugoden za projekt, pozitiven nabor okolišèin ali dogodkov, tveganje s pozitivnim vplivom na cilje projekta ali možnost za pozitivne spremembe, ­ primerjaj z nevarnostjo, grožnjo
Order-of-Magnitude Estimate3ocena velikostnega reda­ ocena
Organization2organizacijaskupina oseb, organiziranih za doloèen namen ali za opravljanje doloèene vrste dela v podjetju
Organization Chart (Tool)2organigram (orodje)metoda za oris vzajemnih razmerij v skupini oseb, ki s skupnim delom želijo doseèi skupni cilj
Organizational Breakdown Structure (OBS) (Tool)1organizacijska èlenitev dela (orodje)hierarhièno usmerjena upodobitev projektne organiziranosti, ki je urejena tako, da povezuje delovne pakete z enotami izvajalske organizacije; vèasih se piše OBS kot Organization Breakdown Structure = èlenitev - delitev dela v organizaciji z isto definicijo
Organizational Planning3planiranje organiziranostiidentificiranje, dokumentiranje in dodeljevanje projektnih vlog, odgovornosti in razmerij za poroèanje
Organizational Process Assets (Output/Input)2sredstva organizacijskih procesov (izložek/vložek)katerakoli ali vsa sredstva, povezana s procesi, posamezne ali vseh organizacij, ki so vkljuèene v projekt in ki vplivajo - ali lahko vplivajo - na uspeh projekta; sredstva procesov so lahko formalni ali neformalni plani, usmeritve, postopki in smernice, lahko so tudi baze znanja organizacije, kot npr. pridobljene izkušnje ali pretekle informacije
Original Duration (OD)2originalno trajanjetrajanje aktivnosti, prvotno (izvirno, originalno) doloèeno za planirano aktivnost, in ki ni dopolnjeno (spremenjeno) zaradi poroèanja o napredovanju aktivnosti; obièajno uporabljeno za primerjavo z dejanskim trajanjem in preostalim trajanjem pri poroèanju o rokovnem (terminskem) napredovanju
Ouput (Process Output)2izložek (izložek procesa)izdelek, rezultat ali storitev, ki nastane v procesu; je lahko vložek v naslednji proces
Overlap3prekritje­ prehitek (lead)
Parametric Estimating (Technique)1parametrièno ocenjevanje (tehnika)tehnika ocenjevanja, ki uporablja statistièno razmerje med zgodovinskimi (preteklimi) podatki in drugimi spremenljivkami (npr. površina v gradbeništvu, število vrstic pri razvoju programske opreme) za izraèun ocene (op. prev.: izkustveni normativi) za parametre aktivnosti, kot so obseg, stroški, odobreni denar in trajanje; s to tehniko lahko dosežemo veèjo toènost glede na sofisticiranost modela in vanj vgrajenih podatkov; primer za parameter stroškov je množenje planirane kolièine dela, ki naj bi ga opravili, s preteklimi podatki o stroških na enoto, da dobimo ocenjene stroške (op. prev.: 10 èlovek.ura x 100 SIT/èlovek.ura = 1000 SIT)
Pareto Diagram3Paretov diagramhistogram, ki je urejen glede na frekvenco pojavov, ki prikazuje, koliko rezultatov je povzroèil posamezni prepoznani vzrok
Pareto Chart (Tool)2Paretova karta (orodje)histogram, urejen po pogostnosti pojavov, ki kaže, koliko rezultatov je povzroèil posamezni prepoznani vzrok
Path3potskupina zaporedno povezanih aktivnosti v mrežnem diagramu projekta
Path Convergence1konvergenca potispajanje ali združevanje planiranih vzporednih mrežnih poti v istem vozlišèu v planiranem mrežnem diagramu projekta; konvergenca poti je znaèilnost planirane aktivnosti, ki ima veè kot eno predhodno aktivnost (op. prev.: vèasih v preteklosti "ponor" aktivnosti)
Path Divergence2divergenca potipoveèevanje ali ustvarjanje planiranih vzporednih mrežnih poti iz istega vozlišèa v planiranem mrežnem diagramu projekta; divergenca poti je znaèilnost planirane aktivnosti, ki ima veè kot eno naslednjo aktivnost (op. prev.: vèasih v preteklosti "izvor" aktivnosti)
Path Float3pomiènost poti­ pomiènost
Percent Complete (PC or PCT)1odstotek dokonèanjaocena, ki v odstotkih izraža kolièino opravljenega dela za aktivnost ali komponento strukturirane èlenitve dela
Perform Quality Assurance (QA) (Process)2izvajanje zagotavljanja kakovosti (proces)proces uporabe planiranih, sistematiènih aktivnosti kakovosti (npr. presoj ali strokovnih pregledov), s katerim zagotovimo, da bodo v projektu upoštevani vsi potrebni procesi za doseganje zahtev
Perform Qualitty Control (QC) (Process)2izvajanje kontroliranja kakovosti (proces)proces spremljanja konkretnih rezultatov projekta*, s katerim doloèimo, ali so rezultati skladni z relevantnimi (odloèujoèimi, bistvenimi) standardi kakovosti, in prepoznavamo naèine za eliminiranje vzrokov nezadovoljivega izvajanja
Performance Measurement Baseline (PMB)1osnova za merjenje opravljenegaodobreni integrirani plan obsega - rokov - stroškov* za projektno delo, s katerim primerjamo izvajanje projekta, s èimer merimo in obvladujemo dosežene rezultate in opravljeno delo; omenjeni plan lahko vsebuje tudi tehniène parametre in parametre kakovosti
Performance Reporting (Process)1poroèanje o opravljenem (proces)proces zbiranja in posredovanja (razširjanja) informacij o opravljenem; vkljuèuje poroèanje o statusu, merjenje napredovanja in napovedovanje
Performance Reports (Output/Input)2poroèila o opravljenem (izložek/vložek)dokumenti in predstavitve (prezentacije), s katerimi priskrbimo organizirane in zgošèene (sumirane) informacije o opravljenem delu, parametre in izraèune metodologije prislužene vrednosti in analize o napredovanju projektnega dela in statusu; obièajne oblike poroèil o opravljenem so gantogrami, S-krivulje, histogrami, tabele in planirani mrežni diagram projekta, ki kaže trenutni status rokov -terminov
Performing Organization1izvajalska organizacijapodjetje - poslovni sistem, katerega osebje je najbolj neposredno vkljuèeno v delo v projektu
PERT Chart3PERT diagrampojem se pogosto uporablja namesto izraza mrežni diagram projekta, ­ tehnika PERT za tradicionalno definicijo PERT-a
Phase0faza­ faza projekta
Plan Contracting (Process)2planiranje pogodb (proces)proces dokumentiranja zahtev po izdelkih, storitvah ali rezultatih in prepoznavanje potencialnih prodajalcev
Plan Purchases and Acquisition (Process)2planiranje nakupov in nabav (proces)proces doloèanja, kaj kupiti ali nabaviti, in doloèanja, kdaj in kako to opraviti
Planned Finish Date (PF)0planirani konèni datum­ planirani (scheduled) konèni datum
Planned Start Date (PS)0planirani zaèetni datum­ planirani (scheduled) zaèetni datum
Planned Value (PV)1planirana vrednostpooblašèeno odobreni denar za predvideno planirano delo, ki naj bi ga opravili v planirani aktivnosti ali za komponento strukturirane èlenitve dela; imenovano tudi planirani stroški za planirano delo (BCWS)
Planning Package2planski paketkomponenta WBS, ki sodi pod kontrolni konto z znano vsebino dela, vendar brez podrobnosti o planiranih aktivnostih, ­ kontrolni konto
Planning Processes (Process Group)2procesi planiranja (skupina procesov)procesi, s katerimi opredelimo in razvijemo do zrelosti obseg projekta, pripravimo plan za obvladovanje projekta, prepoznamo in planiramo projektne aktivnosti*, ki se pojavijo v projektu
Portfolio2portfeljzbirka projektov ali programov in drugega dela, ki jih združimo v celoto, da spodbudimo uèinkovito obvladovanje tega dela pri doseganju strateških poslovnih ciljev; projekti in programi v portfelju niso nujno neposredno povezani ali vzajemno soodvisni
Portfolio Management (Technique)2obvladovanje portfelja (tehnika)centralizirano obvladovanje enega ali veè portfeljev, ki vkljuèuje prepoznavanje, doloèanje prioritet, pooblašèanje, obvladovanje in kontroliranje projektov, programov in sorodnega dela, da dosežemo konkretne strateške poslovne cilje
Position Description (Tool)2opis dela (del in nalog) (orodje)razlaga oz. pojasnilo vlog in odgovornosti èlanov projektnega teama (skupine)
Practice2praksa, praktiène izkušnjekonkretna vrsta strokovne (profesionalne) ali vodstvene (managerske) aktivnosti, s katero prispevamo k izvedbi procesa in pri kateri lahko uporabljamo eno ali veè tehnik in orodja
Precedence Diagramming Method (PDM) (Technique)1metoda precedenènih diagramov (tehnika)tehnika planiranja z mrežnim diagramom, kjer so planirane aktivnosti predstavljene kot pravokotniki (ali vozlišèa); planirane aktivnosti so grafièno povezane z enim ali veè logiènimi razmerji, ki kažejo sosledje izvajanja aktivnosti
Precedence Relationship0precedenèno razmerjeizraz je uporabljen v metodi precedenènih diagramov za prikaz logiènih razmerij; v vsakdanji rabi se izrazi precedenèno razmerje, logièno razmerje in odvisnost medsebojno dopolnjujejo in prepletajo, ne glede na uporabljeno metodo diagramov
Predecessor Activity1predhodna aktivnostplanirana aktivnost, ki doloèa, kdaj se logièna naslednja aktivnost lahko zaène ali konèa
Preventive Action2preventivni (prepreèevalni) ukrepdokumentirana smernica za izvajanje aktivnosti, ki lahko zmanjša verjetnost negativnih posledic, povezanih s tveganji projekta*
Probability and Impact Matrix (Tool)0matrika verjetnosti in vpliva (orodje)pogost naèin za ugotavljanje, ali je tveganje obravnavano kot nizko, zmerno ali visoko; to ugotavljamo s sestavljanjem dveh parametrov tveganja: verjetnost pojavljanja in vpliv na doseganje ciljev, èe se tveganje pojavi
Procedure2postopekzaporedje korakov, ki si sledijo v stalno doloèenem redu, s katerimi želimo nekaj doseèi
Process2processkupek vzajemno soodvisnih ukrepov in aktivnosti, ki jih izvajamo zato, da dosežemo dogovorjeni nabor izdelkov, rezultatov ali storitev
Process Group2skupina procesov­ skupine procesov projektnega managementa (vodenja)
Procurement Documents (Output/Input)2dokumenti oskrbovanja (izložek/vložek)dokumenti, ki jih uporabljamo pri aktivnostih javnega razpisa in povpraševanja (zahtevki za ponudbo); vsebujejo kupèeve dokumente: razpis, povpraševanje (IFB), povabilo k pogajanjem, prošnjo za informacije, povabilo k oddaji predraèuna (RFQ), povabilo k oddaji ponudbe (RFP) in ustrezne prodajalèeve odzive
Procurement Management Plan (Output/Input)2plan za obvladovanje oskrbovanja (izložek/vložek)dokument, ki opisuje, kako bomo obvladovali procese oskrbovanja od izdelave dokumentacije oskrbovanja do konèanja pogodbe
Procurement Planning3planiranje oskrbovanjadoloèanje, kaj oskrbeti in kdaj
Product2izdelekproizvod, ki ga izdela èlovek, merljiv oz. izražen kolièinsko, je lahko ali konèna, samostojna postavka sam po sebi ali komponenta kot postavka v izdelku višjega reda; druge, dodatne besede za izdelke so materialna sredstva ali dobrine, ­ primerjaj z rezultatom in storitvijo, ­ izdelek (deliverable)
Product Life Cycle2življenjski cikel izdelkazbirka, v splošnem zaporednih, neprekrivajoèih se (nevzporednih) faz izdelka*, za katere so imena in njihovo število doloèena zaradi proizvajalnih in kontrolnih potreb organizacije; zadnja faza v življenjskem ciklu izdelka je obièajno fizièna razgradnja in smrt; v splošnem je življenjski cikel projekta vsebovan v enem ali veè življenjskih ciklih izdelka
Product Scope1obseg proizvodalastnosti in funkcionalnosti, ki oznaèujejo izdelek, storitev ali rezultat.
Product Scope Description2opis obsega proizvodadokumentiran pripovedni opis obsega proizvoda
Program1programskupina sorodnih, koordiniranih projektov, s katerimi dosežemo koristi in kontrolo, ki jih sicer ne bi, èe bi jih obvladovali posamiè; programi lahko vkljuèujejo elemente sorodnega dela zunaj obsega posameznih projektov v programu
Program Evaluation and Review Technique (PERT)3tehnika PERTdogodkovno usmerjena tehnika mrežne analize, ki je uporabljena za oceno trajanja programa, kadar je ocena trajanja posamezne aktivnosti negotova; PERT uporablja metodo kritiène poti tako, da prièakovana trajanja izraèuna iz uravnotežene optimistiène, pesimistiène in najverjetnejše ocene trajanja aktivnosti; PERT raèuna standardno deviacijo datuma dokonèanja projekta iz standardnih deviacij trajanj aktivnosti po posameznih poteh; PERT je znan tudi kot metoda analize momentov
Program Management2programski management (programsko vodenje)centralizirano koordinirano obvladovanje programa za doseganje programskih strateških ciljev in koristi
Program Management Office (PMO)2oddelek za programski management (programsko vodenje) - programska "pisarna"centralizirano obvladovanje posamiènega programa ali programov tako, da korist podjetja dosežemo z deljenimi viri, metodologijami, orodjem, tehnikami in pripadajoèim osredotoèenjem na projektni management na najvišji ravni, ­ oddelek za projektni management (projektno vodenje)
Progressive Elaboration (Technique)2postopna podrobna obdelava (tehnika)neprekinjeno izboljševanje in detajliranje plana, ko je med napredovanjem projekta na voljo èedalje veè podrobnih in konkretnih informacij ter toènih (natanènih) ocen; zaradi navedenega lahko izdelamo bolj toène (natanène) in popolne plane, ki so posledica zaporednih iteracij v procesu planiranja (op. prev.: ­ rolling vawe planning - postopno planiranje, planiranje v valovih)
Project0projektzaèasno prizadevanje za uresnièitev edinstvenega izdelka, storitve ali rezultata
Project Calendar2projektni koledarkoledar delovnih dni ali izmen, ki uvaja datume, ko za planirane aktivnosti delamo, in doloèa datume, ko za planirane aktivnosti ne delamo; obièajno doloèa praznike, dela proste sobote in nedelje in ure izmenskega dela; ­ tudi koledar virov
Project Charter (Output/Input)1projektna listina (izložek/vložek)dokument, ki ga objavi iniciator, pobudnik, zaèetnik ali sponzor projekta in z njim formalno odobri obstoj projekta, projektnemu vodju (managerju) pa da pooblastila za uporabo virov organizacije pri izvajanju aktivnosti projekta, ­ listina
Project Communications Management (Knowledge Area)1obvladovanje komuniciranja v projektu (podroèje znanja)­ dodatek F
Project Cost Management (Knowledge Area)1obvladovanje stroškov projekta (podroèje znanja)­ dodatek F
Project Human Resource Management (Knowledge Area)1obvladovanje èloveških virov v projektu (podroèje znanja)­ dodatek F
Project Initiation2zagon projektazaèetek (lansiranje) procesa, ki lahko povzroèi odobritev novega projekta in doloèitev njegovega obsega
Project Integration Management (Knowledge Area)1obvladovanje integracije projekta (podroèje znanja)­ dodatek F
Project Life Cycle1življenjski cikel projektazbirka obièajno zaporednih faz projekta, za katere so imena in njihovo število doloèena na podlagi potrebe po kontroli organizacije ali organizacij, vkljuèenih v projekt; življenjski cikel je lahko dokumentiran z metodologijo
Project Management (PM)0projektno vodenje (projektni management)uporaba znanja, vešèin, tehnik in orodij v aktivnostih projekta* za izpolnitev njegovih zahtev
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)1znanje projektnega vodenja (managementa) (PMBOK®)inkluzivni pojem, ki opisuje obseg znanja v stroki projektnega vodenja (managementa); tako kot v drugih poklicih, kot so pravo, medicina ali raèunovodstvo, je to znanje v rokah praktikov in akademikov (znanstvenikov na univerzah), ki ga uporabljajo in razvijajo; celotno znanje projektnega managementa (vodenja) vkljuèuje preskušene in potrjene prakse, praktiène izkušnje z najširšo uporabo in tudi inovativne prakse, praktiène izkušnje, ki se na novo pojavljajo v stroki; znanje vkljuèuje publicirani in nepublicirani material; PMBOK se stalno in postopno razvija
Project Management Information System (PMIS) (Tool)2projektni informacijski sistem (orodje)informacijski sistem, sestavljen iz orodja in tehnik za zbiranje, integriranje in razpošiljanje izložkov iz procesov projektnega managementa; podpira vse vidike projekta od zagona do konèanja in lahko vkljuèuje roène ali avtomatizirane (samodejne) sisteme
Project Management Knowledge Area2podroèje znanja projektnega managementa (vodenja)prepoznano podroèje projektnega managementa (vodenja), opredeljeno z zahtevami po znanju in opisano z vidika njegovih komponent procesov, praks oz. praktiènih izkušenj, vložkov, izložkov, orodja in tehnik
Project Management Office (PMO)2oddelek za projektni management (vodenje) - projektna "pisarna"organizacijska enota ali entiteta, ki so ji dodeljene razliène odgovornosti, povezane s centraliziranim in koordiniranim obvladovanjem tistih projektov, ki sodijo v njeno podroèje delovanja; odgovornosti PMO so lahko v obmoèju od zagotavljanja podpornih funkcij projektnega managementa (vodenja) do dejanske odgovornosti za neposredni management (vodenje) projekta, ­ oddelek za programski management
Project Management Plan (Output/Input)2plan za obvladovanje projekta (izložek/vložek)formalen, odobren dokument, ki opredeljuje, kako bo projekt izveden, spremljan in kontroliran; lahko je sumaren (v povzetku) ali podroben, lahko je sestavljen iz enega ali veè delnih planov za obvladovanje in iz drugih planskih dokumentov
Project Management Process2proces projektnega managementa (vodenja)eden od 44 enkratnih (edinstvenih) procesov za projektni management (vodenje), opisanih v PMBOK® vodniku
Project Management Process Group2skupina procesov projektnega managementa (vodenja)logièno združevanje procesov projektnega managementa (vodenja), ki so opisani v PMBOK® vodniku; skupine procesov projektnega managementa (vodenja) so zagonski procesi, planski procesi, izvedbeni procesi, spremljevalni in kontrolni procesi in sklepni procesi; vseh pet skupin skupaj je potrebnih za katerikoli projekt, skupine imajo interne odvisnosti in morajo biti izvajane v istem zaporedju v vsakem projektu, neodvisno od podroèja uporabe in ne glede na posebnosti uporabljenega življenjskega cikla projekta; skupine procesov projektnega managementa (vodenja) niso projektne faze
Project Management Professional (PMP®)1strokovnjak projektnega vodenja (managementa) (PMP®)oseba, ki jo je kot PMP® certificiral Project Management Institut (PMI®)
Project Management Software (Tool)1programska oprema za projektno vodenje (management) (orodje)skupina raèunalniških programskih orodij, ki so posebej oblikovana za pomoè vodstvenemu teamu (skupini) projekta pri planiranju, spremljanju in kontroliranju projekta; v to sodijo: ocenjevanje stroškov, planiranje rokov, komuniciranje, sodelovanje, obvladovanje konfiguracije, kontroliranje dokumentov, obvladovanje arhiva in analiza tveganj
Project Management System (Tool)2sistem za obvladovanje projekta (orodje)združitev procesov, orodja, tehnik, metodologij, virov in postopkov za obvladovanje projekta; sistem je dokumentiran v planu za obvladovanje projekta, njegova vsebina pa se razlikuje glede na podroèje uporabe, vpliv organizacije, kompleksnost projekta in razpoložljivost obstojeèih sistemov; sistem za obvladovanje projekta je lahko formalen ali neformalen in pomaga projektnemu managerju pri uèinkovitem usmerjanju projekta k njegovemu koncu; je zbirka procesov in pripadajoèih funkcij spremljanja in kontroliranja , ki so združene (-i) in povezane (-i) v delujoèo poenoteno celoto
Project Management Team0vodstveni team (skupina) projektaèlani projektnega teama (skupine), ki so neposredno vkljuèeni v aktivnosti projektnega vodenja (managementa); pri manjših projektih so v vodstveni team (skupino) projekta lahko vkljuèeni praktièno skoraj vsi èlani projektnega teama (skupine)
Project Manager (PM)1projektni vodja (manager)oseba, ki ji izvajalska organizacija naloži (jo zaveže, ji dodeli), da doseže cilje projekta*;
(op. prev.: oznaka oz. kratica "PM" se podvaja z oznako za projektni managemen; predlagam "PMGR" ali "PV")
Project Network Diagram3mrežni diagram projektakaterikoli shematièni prikaz logiènih razmerij aktivnosti v projektu; vselej se riše od leve proti desni, da odslikava kronologijo projekta; pogosto se uporablja izraz PERT diagram
Project Organization Chart (Output/Input)2organigram projekta (izložek/vložek)dokument, ki grafièno upodobi èlane projektnega teama in njihova vzajemna medsebojna razmerja v konkretnem projektu
Project Phase1faza projektazbirka logièno povezanih aktivnosti projekta*, s katerimi ob koncu obièajno uresnièimo pomemben (veèji, glavni) delni izdelek projekta; faze projekta (imenovane tudi faze) pretežno potekajo (se konèajo) zaporedno, vendar se lahko v nekaterih projektnih situacijah tudi prekrivajo (op. prev.: potekajo vzporedno); faze lahko razdelimo na podfaze in potem na komponente; navedena hierarhija (èe je projekt ali deli projekta razdeljen na faze) je vsebovana v strukturirani èlenitvi dela; faza projekta je komponenta življenjskega cikla projekta; faza projekta ni skupina procesov projektnega managementa*
Project Plan3plan projektaformalen in potrjen dokument, ki se uporablja za vodenje izvajanja in kontroliranja projekta; predvsem se uporablja za dokumentiranje planiranih domnev in odloèitev za izboljšanje komuniciranja med udeleženci projekta; z njim se dokumentirajo potrjeni obseg, stroški in osnovni terminski plan projekta; plan projekta je lahko v obliki povzetka ali podroben
Project Plan Development3pripravljanje plana projektasestavljanje in koordiniranje vseh planov projekta za oblikovanje doslednega in jasnega dokumenta
Project Plan Execution3izvajanje plana projektaizvajanje plana projekta z izvajanjem vseh aktivnosti, ki so vanj vkljuèene
Project Planning3planiranje projektaoblikovanje in vzdrževanje plana projekta
Project Process Groups2skupine procesov projektapet skupin procesov, potrebnih za katerikoli projekt, ki imajo jasne, nedvoumne odvisnosti in morajo biti izvajane v istem zaporedju v vsakem projektu, neodvisno od podroèja uporabe in ne glede na posebnosti uporabljenega življenjskega cikla projekta; skupine procesov so: zagon, planiranje, izvajanje, spremljanje in kontroliranje in konèanje
Project Procurement Management (Knowledge Area)1obvladovanje oskrbovanja projekta (podroèje znanja)­ dodatek F
Project Quality Management (Knowledge Area)1obvladovanje kakovosti projekta­ dodatek F
(podroèje znanja)
Project Risk Management (Knowledge Area)1obvladovanje tveganj projekta­ dodatek F
(podroèje znanja)
Project Schedule (Ouput/Input)1terminski plan projekta (izložek/vložek)planirani datumi za izvajanje planiranih aktivnosti in planirani datumi za doseganje planiranih mejnikov
Project Schedule Network Diagram (Output/Input)2planirani mrežni diagram projekta (izložek/vložek)katerikoli shematièni prikaz logiènih razmerij med planiranimi aktivnostmi v projektu; vselej se riše od leve proti desni, da odslikava kronologijo projektnega dela
Project Scope1obseg projektadelo, ki mora biti opravljeno za pridobitev izdelka, storitve ali rezultata s konkretnimi lastnostmi in funkcijami
Project Scope Management (Knowledge Area)1obvladovanje obsega projekta (podroèje znanja)­ dodatek F
Project Scope Management Plan (Output/Input)2plan za obvladovanje obsega projekta (izložek/vložek)dokument, ki opisuje, kako bo opredeljen, izdelan in overjen obseg projekta, kako bo oblikovana in opredeljena strukturirana èlenitev dela; dokument, ki daje usmeritev, kako bo vodstveni team (skupina) projekta obvladoval in kontroliral obseg projekta; je sestavni del (ali kot delni plan) plana za obvladovanje projekta, je lahko neformalen in v širokih okvirih ali formalen in zelo podroben, paè glede na potrebe projekta
Project Scope Statement (Output/Input)2opredelitev obsega projekta (izložek/vložek)pripovedni opis obsega projekta, ki vsebuje glavne, najpomembnejše izdelke, cilje projekta, domneve projekta, omejitve projekta, opredelitev dela (SOW); zagotavlja dokumentirano osnovo za prihodnje projektne odloèitve in je namenjena potrditvi ali doseganju skupnega razumevanja obsega projekta med udeleženci projekta; definicija obsega projekta - kaj je treba doseèi
Project Sponsor2sponzor projekta­ sponzor (sponsor)
Project Stakeholder2udeleženec projekta­ udeleženec projekta (stakeholder)
Project Summary Work Breakdown Structure (PSWBS) (Tool)2sumarna strukturirana èlenitev dela v projektu (orodje)strukturirana èlenitev dela za projekt, izdelana le do ravni podrobnosti podprojekta in le v nekaterih vejah WBS; podrobnosti o omenjenih podprojektih so zagotovljene s pogodbeno strukturirano èlenitvijo dela
Project Team2projektni teamvsi èlani projektnega teama, vkljuèno vodstveni team (skupina) projekta, projektni manager (vodja) in za nekatere projekte sponzor projekta
Project Team Directory2kazalo, seznam projektnega teamadokumentiran spisek èlanov projektnega teama, njihovih vlog in informacij za komuniciranje
Project Team Members1èlani projektnega teama (skupine)osebe, ki neposredno ali posredno poroèajo projektnemu vodju (managerju) in ki so odgovorne za izvajanje projektnega dela kot dela sicer rednih prevzetih obveznosti
Project Time Management (Knowledge Area)1obvladovanje èasa projekta­ dodatek F
(podroèje znanja)
Project Work2projektno delo­ delo
Projectized Organization1projektna organiziranostkakršnakoli organizacijska oblika, v kateri ima projektni vodja (manager) popolna pooblastila za dodeljevanje prioritet, uporabo virov in usmerjanje dela oseb, ki so dodeljene projektu
Qualitative Risk Analysis (Process)1kvalitativna analiza tveganj (proces)proces doloèanja prioritet tveganj za nadaljnjo analizo ali ukrepanje z ocenjevanjem in povezovanjem njihove verjetnosti pojavljanja in vpliva
Quality2kakovoststopnja, na kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve; (op. prev.: SIST ISO 9000:2002)
Quality Assurance (QA)3zagotavljanje kakovosti(1) proces stalnega in celovitega vrednotenja izvajanja projekta z namenom zagotavljanja, da bodo v projektu izpolnjeni vsi ustrezni standardi kakovosti (2) organizacijska enota, ki je odgovorna za zagotavljanje kakovosti
Quality Control (QC)3kontroliranje kakovosti(1) proces spremljanja rezultatov projekta z namenom ugotavljanja izpolnjevanja relevantnih standardov kakovosti in naèinov za odpravo vzrokov za pomanjkljivosti (2) organizacijska enota, ki je odgovorna za kontroliranje kakovosti
Quality Management Plan (Output/Input)2plan za obvladovanje kakovosti (izložek/vložek)plan za obvladovanje kakovosti opisuje, kako bo vodstveni team (skupina) projekta uvedel smernice kakovosti, ki veljajo v izvajalski organizaciji; je komponenta ali delni plan v planu za obvladovanje projekta, lahko je formalen ali neformalen, široko okviren ali zelo podroben, paè glede na potrebe projekta
Quality Planning (Process)1planiranje kakovosti (proces)proces doloèanja standardov kakovosti, ki so bistveni za projekt, in doloèanje njihovega izpolnjevanja
Quantitative Risk Analysis (Process)1kvantitativna analiza tveganj (proces)proces numeriènega analiziranja posledic (uèinkov) prepoznanih tveganj na celotne cilje projekta
Regulation2predpisi, uredbe, zakonodajavsiljene zahteve vlade ali vladnega organa; zaradi teh zahtev lahko nastanejo znaèilnosti izdelka, procesa ali storitve - vkljuèno z veljavnimi upravnimi predpisi -, ki morajo biti obvezno skladne z vladnimi zahtevami
Reliability2zanesljivostverjetnost, da bo izdelek opravljal nameravano funkcijo pod konkretnimi pogoji v danem èasovnem obdobju
Remaining Duration (RD)1preostalo trajanjeèas v koledarskih enotah med opazovanim datumom terminskega plana projekta in konènim datumom planirane aktivnosti, ki ima dejanski zaèetni datum; predstavlja potreben èas za konèanje planirane aktivnosti, èe je delo v teku; (op. prev.: tim. naloge v teku; glej še konèane in nezaèete naloge)
Request for Information2prošnja za informacijevrsta dokumenta oskrbovanja, s katerim kupec prosi potencialnega prodajalca, da posreduje razliène dele informacij, povezane z izdelkom ali storitvijo ali s prodajalèevimi zmožnostmi
Request for Proposal (RFP)1povabilo k oddaji ponudbevrsta dokumenta oskrbovanja, s katerim prosimo morebitne prodajalce, da pripravijo ponudbe svojih izdelkov ali storitev.; na nekaterih podroèjih uporabe ima lahko ožji ali bolj specifièen pomen
Request for Quotation (RFQ)1povabilo k oddaji predraèunavrsta dokumenta oskrbovanja, s katerim prosimo morebitne prodajalce, da pripravijo cenovne predraèune za obièajne ali standardne izdelke ali storitve; vèasih uporabljen pojem namesto povabila k oddaji ponudbe; na nekaterih podroèjih uporabe ima lahko ožji ali bolj specifièen pomen
Request Seller Responses (Process)2prošnja za odzive prodajalca (proces)proces pridobivanja informacij, predraèunov, prijav na razpis, ponudb (op. prev.: "offer", "proposal" sta sinonima za ponudbo) glede na potrebe
Requested Change (Output/Input)2zahtevana sprememba (izložek/vložek)formalno dokumentirana zahteva (zahtevek) za spremembo, ki je poslan v odobritev med procesom celovitega kontroliranja sprememb, ­ primerjaj odobrena zahteva za spremembo
Requirement2zahtevapogoj ali zmožnost, ki mora biti izpolnjena ali vsebovana v sistemu, izdelku, storitvi, rezultatu ali komponenti, da zadostimo pogodbi, standardu, specifikaciji ali drugim formalno obveznim dokumentom; zahteve vsebujejo kvantificirane in dokumentirane potrebe, želje in prièakovanja sponzorja, stranke, odjemalca, kupca ali drugih udeležencev projekta
Reserve1rezervazagotovitev sredstev v planu za obvladovanje projekta za ublažitev stroškovnih ali rokovnih tveganj; pogosto se uporablja s prilastkom - doloèilom (vodstvena rezerva, rezerva za nepredvideno), ki zagotavlja nadaljnje podrobnosti v zvezi z vrstami tveganj, ki naj bi jih ublažili; specifièen pomen izraza s prilastkom - doloèilom se razlikuje glede na podroèje uporabe
Reserve Analysis (Technique)2analiza rezerve (tehnika)analitièna tehnika za doloèitev bistvenih znaèilnosti in razmerij med komponentami v planu za obvladovanje projekta, da v projektu oblikujemo rezervo za planirano trajanje*, odobreni denar, ocenjene stroške ali razpoložljivi denar
Residual Risk0preostalo tveganjepreostalo tveganje po izvedbi odzivov na tveganja
Resource2virusposobljeni èloveški viri (konkretne strokovne discipline posamiè ali v posadkah ali teamih), oprema, storitve, zaloge, surovine, materialna sredstva, odobreni in razpoložljivi denar
Resource Breakdown Structure (RBS)2strukturirana èlenitev virovhierarhièna zgradba virov po kategorijah in vrstah, ki se uporablja pri planiranju z izravnavanjem obremenitve virov in za izdelavo planov z omejenimi viri; lahko uporabimo za prepoznavanje in analiziranje obveznosti èloveških virov v projektu
Resource Calendar2koledar virovkoledar delovnih in dela prostih dni, ki doloèa tiste datume za vsak konkreten, posamièen vir, ko je le-ta lahko aktiven ali ne dela; obièajno definira konkretne praznike in obdobja razpoložljivosti vira, ­ projektni koledar
Resource-Constrained Schedule2plan z omejenimi viri­ terminski plan z omejenimi viri (resource-limited schedule)
Resource Histogram2histogram virovstolpièni (tramièni) diagram (op. prev.: uporabljeni izraz v originalu "bar chart" = gantogram), ki kaže planirano kolièino èasa za delo vira po zaporednih èasovnih obdobjih. Razpoložljivost vira je lahko narisana kot èrta zaradi vzporejanja (primerjanja); primerjalni stolpièi (tramièi) lahko kažejo dejanske kolièine uporabe vira, ko se projekt izvaja (oz. napreduje)
Resource Levelling (Technique)1izravnavanje obremenitve virov (tehnika)kakršnakoli oblika èasovne analize mreže, pri kateri so odloèitve glede terminskega plana (zaèetni in konèni datumi) odvisne od omejitev virov (omejena razpoložljivost virov ali težko obvladovanje sprememb pri obsegih razpoložljivosti virov)
Resource-Limited Schedule1terminski plan z omejenimi viriterminski plan projekta, kjer so planirane aktivnosti, planirani zaèetni datumi in planirani konèni datumi usklajeni s prièakovano razpoložljivostjo virov; terminski plan z omejenimi viri nima nobenega najzgodnejšega ali najkasnejšega zaèetnega ali konènega datuma; skupna pomiènost je v tem primeru izraèunana z razliko med najkasnejšim konènim datumom po metodi kritiène poti* in planiranim konènim datumom zaradi omejenih virov; vèasih se imenuje tudi plan z omejenimi viri, ­ izravnavanje obremenitve virov
Resource Planning1planiranje virov­ ocenjevanje virov za aktivnost
Responsibility Assignment Matrix (RAM) (Tool)1matrika odgovornosti (orodje)struktura, ki povezuje organizacijsko èlenitev dela projekta s strukturirano èlenitvijo dela; namen je zagotoviti, da je vsaka komponenta iz projektnega obsega dela dodeljena odgovorni osebi ali teamu
Responsibility Chart3diagram odgovornosti­ matrika odgovornosti (responsibility assignment matrix)
Responsibility Matrix3matrika odgovornosti­ matrika odgovornosti (responsibility assignment matrix)
Result2rezultatizložek pri izvajanju procesov in aktivnosti projektnega managementa (vodenja); rezultati vkljuèujejo izide (npr. integrirane sisteme, revidirane procese, prestrukturirano organizacijo, teste, usposobljeno osebje itd.) in dokumente (npr. usmeritve, plane, študije, postopke, specifikacije, poroèila itd.), ­ primerjaj z izdelkom in storitvijo, ­ tudi izdelek (deliverable); (op. prev.: rešiti sinonima "product" vs. "deliverable" - oboje je v prevodu "izdelek")
Retainage0zadržani del plaèiladel pogodbenega plaèila, ki je zadržan do zakljuèka pogodbe z namenom zagotoviti popolno izpolnitev vseh pogodbenih doloèil
Rework1dodelavaizvedba ukrepa, s katerim komponento s hibo, napako ali neskladno komponento uskladimo z zahtevami ali specifikacijami, ­ hiba, napaka
Risk1tveganjenegotov dogodek ali pogoj (stanje), ki ima v primeru uresnièitve pozitiven ali negativen vpliv na cilje projekta, ­ tudi kategorija tveganja in strukturirana èlenitev tveganj
Risk Acceptance (Technique)1sprejemanje tveganja (tehnika)tehnika planiranja odzivov na tveganja*, pri kateri se projektni team (skupina) odloèi, da zaradi tveganja ne bo spreminjal plana za obvladovanje projekta, ali kadar team ni zmožen prepoznati nobene druge ustrezne strategije odziva
Risk Avoidance (Technique)1izogibanje tveganju (tehnika)tehnika planiranja odzivov na tveganja* za grožnjo (nevarnost), ki povzroèi spremembe v planu za obvladovanje projekta; to pomeni, da eliminiramo tveganje ali zašèitimo cilje projekta pred njegovim vplivom; v splošnem pomeni izogibanje tveganju ohlapnost pri ciljih, povezanih z roki, stroški, obsegom ali kakovostjo
Risk Breakdown Structure (RBS) (Tool)2strukturirana èlenitev tveganj (orodje)hierarhièno organiziran oris prepoznanih tveganj projekta*, ki je urejen po kategorijah tveganja ali podkategorijah, s katerimi prepoznamo razlièna podroèja ali vzroke morebitnih tveganj; strukturirana èlenitev tveganj je pogosto umerjena za konkretne vrste projektov
Risk Category1kategorija (razred) tveganjaskupina možnih vzrokov za tveganje; vzroke tveganj(a) lahko razporedimo v kategorije (razrede) kot npr. tehniène, zunanje, organizacijske, okoljske ali zaradi projektnega managementa (vodenja); kategorija se lahko deli na podkategorije, npr. tehnièno - tehnološka zrelost, vreme ali forsirano ocenjevanje, ­ tudi strukturirana èlenitev tveganj
Risk Database1podatkovna zbirka tveganjshramba, depo, skladišèe za zbiranje, vzdrževanje in analizo podatkov, zbranih in uporabljanih v procesih obvladovanja tveganj
Risk Event3dogodek tveganjadogodek, ki lahko vpliva na projekt na pozitiven ali negativen naèin
Risk Identification (Process)1prepoznavanje tveganj (proces)proces ugotavlljanja tveganj, ki lahko vplivajo na projekt, in dokumentiranje njihovih znaèilnosti
Risk Management Plan (Output/Input)1plan obvladovanja tveganj (izložek/vložek)dokument, ki opisuje, kako bo obvladovanje tveganj projekta strukturirano in v projektu izvajano; je sestavni del ali kot delni plan v planu za obvladovanje projekta, lahko je neformalen in v širokih okvirih ali formalen in zelo podroben, paè glede na potrebe projekta; informacije v planu obvladovanja tveganj se razlikujejo po podroèjih uporabe in glede na velikost projekta; plan obvladovanja tveganj se razlikuje od registra tveganj, ki vsebuje spisek tveganj projekta, rezultate analize tveganj in odzive na tveganja
Risk Management Planning (Process)1planiranje obvladovanja tveganj (proces)proces odloèanja o naèinu, planiranju in izvajanju aktivnosti za obvladovanje tveganj v projektu
Risk Mitigation (Technique)1ublažitev tveganj (tehnika)tehnika planiranja odzivov na tveganja*, povezana z grožnjami (nevarnostmi), s katero si prizadevamo zmanjšati verjetnost pojavljanja ali vpliva tveganja pod še sprejemljivo mejo (pod sprejemljiv prag)
Risk Monitoring and Control (Process)1spremljanje in kontroliranje tveganj (proces)proces sledenja prepoznanih tveganj, spremljanje preostalih tveganj, prepoznavanje novih tveganj, izvajanje planov odzivov na tveganja in ocenjevanje uèinkovitosti odzivov na tveganja skozi življenjski cikel projekta
Risk Register (Output/Input)1register tveganj (izložek/vložek)dokument, ki vsebuje rezultate kvalitativne analize tveganj, kvantitativne analize tveganj in planiranja odzivov na tveganja; register tveganj v podrobnosti obravnava prepoznana tveganja, t.j. opis, kategorijo (razred), vzrok, verjetnost pojavljanja, vpliv(e) na cilje, predlagane odzive, skrbnike in trenutni status; register tveganja je komponenta plana za obvladovanje projekta
Risk Response Plan3plan odzivov na tveganjadokument s podrobnostmi o prepoznanih tveganjih; za vsako tveganje je podan opis, vzrok, verjetnost uresnièitve, vpliv na cilje projekta, predlagani odzivi, odgovorna oseba in trenutno stanje; uporablja se tudi izraz register tveganj
Risk Response Planning (Process)1planiranje odzivov na tveganja (proces)proces oblikovanja možnosti in ukrepov za poveèanje priložnosti (izzivov) in zmanjšanje nevarnosti (groženj) za cilje projekta
Risk Transference (Technique)1prenašanje tveganj (tehnika)tehnika planiranja odzivov na tveganja, pri kateri se vpliv nevarnosti (grožnje) prenese na tretjo stranko, vkljuèno z odgovornostjo (skrbništvom) za odzive
Role2vlogaopredeljena funkcija, ki jo izvaja èlan projektnega teama (skupine), kot na primer testiranje, arhiviranje, kontroliranje, kodiranje
Rolling Wave Planning (Technique)2postopno planiranje, planiranje v valovih (tehnika)oblika planiranja s postopno podrobno obdelavo, ko delo, ki naj bi ga opravili v bližnji prihodnosti, planiramo v podrobnosti na zelo nizki ravni strukturirane èlenitve dela, medtem ko delo, ki naj bi ga opravili v bolj oddaljeni prihodnosti, planiramo na relativno visoki ravni strukturirane èlenitve dela; podrobno planiranje dela opravimo za naslednja èasovna obdobja (eno do dve) v bližnji prihodnosti šele, ko konèamo delo v tekoèem èasovnem obdobju
Root Cause Analysis (Technique)2analiza temeljnega vzroka (tehnika)analitièna tehnika, s katero doloèamo osnovni razlog, ki povzroèi odmik, hibo, napako ali tveganje; temeljni vzrok lahko povzroèi veè kot le en odmik, hibo, napako ali tveganje
Schedule1terminski plan­ terminski plan projekta (project schedule) in model terminskega plana (schedule model)
Schedule Activity2planirana aktivnostposamièna planirana komponenta dela, izvajana med potekom projekta; planirana aktivnost ima obièajno ocenjeno trajanje, ocenjene stroške in ocenjene zahteve po virih; planirane aktivnosti se povezujejo z drugimi planiranimi aktivnostmi ali planiranimi mejniki z logiènimi razmerji in nastanejo z razèlenitvijo (dekompozicijo) delovnih paketov
Schedule Analysis1analiza terminskega plana­ èasovna analiza mreže (schedule network analysis)
Schedule Compression (Technique)1stiskanje terminskega plana (tehnika)skrajševanje trajanja terminskega plana projekta brez zmanjševanja obsega projekta , ­ skrajno stiskanje trajanja (crashing) in èasovno prekrivanje (fast tracking)
Schedule Control (Process)1kontroliranje terminskega plana (proces)proces kontroliranja sprememb terminskega plana projekta
Schedule Development (Process)1pripravljanje terminskega plana (proces)proces analiziranja zaporedja planiranih aktivnosti, trajanja planiranih aktivnosti, zahtev po virih in rokovnih omejitev za oblikovanje terminskega plana projekta
Schedule Management Plan (Output/Input)2plan za obvladovanje rokov (izložek/vložek)dokument, ki vzpostavlja kriterije in aktivnosti za pripravljanje in kontroliranje terminskega plana projekta; je sestavni del ali kot delni plan v planu za obvladovanje projekta; je lahko formalen ali neformalen, široko okviren ali zelo podroben, paè glede na potrebe projekta
Schedule Milestone2planirani mejnikpomemben in vpliven dogodek v terminskem planu projekta, kot na primer dogodek, ki ovira prihodnje delo ali ki oznaèuje konèanje glavnega (veèjega) izdelka; planirani mejnik ima trajanje niè; vèasih se imenuje tudi aktivnost z mejnikom, ­ mejnik
Schedule Model (Tool)2model terminskega plana (orodje)model, ki se uporablja v povezavi z roènimi metodami ali s programsko opremo za projektno vodenje (management), za izvajanje èasovne analize mreže, da naredimo terminski plan projekta; terminski plan uporabljamo za obvladovanje projekta med njegovim izvajanjem, ­ terminski plan projekta
Schedule Network Analysis (Technique)2èasovna analiza mreže (tehnika)tehnika za ugotavljanje najzgodnejših in najkasnejših zaèetnih datumov* in najzgodnejših in najkasnejših konènih datumov* za nedokonèane dele planiranih aktivnosti projekta, ­ metoda kritiène poti, metoda kritiène verige, kaj-èe analiza in izravnavanje obremenitve virov
Schedule Performance Index (SPI)1terminski indeksmerilo za rokovno uspešnost projekta; razmerje med prisluženo vrednostjo (EV) in planirano vrednostjo (PV); SPI = EV deljeno s PV. SPI, ki je enak ali veèji od ena, nakazuje ugodno stanje, vrednost, manjša od ena, nakazuje neugodno stanje ­ metodologija prislužene vrednosti
Schedule Variance (SV)1odmik terminskega planamerilo za doseganje rokov (terminskega plana) v projektu; je algebraièna razlika med prisluženo vrednostjo (EV) in planirano vrednostjo (PV); SV = EV minus PV ­ metodologija prislužene vrednosti
Scheduled Finish Date (SF)1planirani konèni datum (SF)èas (datum, trenutek) konca planiranega dela za planirano aktivnost; planirani konèni datum je praviloma v obmoèju med najzgodnejšim in najkasnejšim konènim datumom; lahko odseva izravnavanje obremenitve virov pri redkih in dragocenih virih; vèasih imenovan tudi planirani konèni datum (planned finish date = sinonim)
Scheduled Start Date (SS)1planirani zaèetni datum (SS)èas (datum, trenutek) zaèetka planiranega dela planirane aktivnosti; planirani zaèetni datum je praviloma v obmoèju med najzgodnejšim in najkasnejšim zaèetnim datumom; lahko odseva izravnavanje obremenitve virov pri redkih in dragocenih virih; vèasih imenovan tudi planirani zaèetni datum (planned start date = sinonim)
Scope1obsegvsota izdelkov, storitev in rezultatov, pripravljenih (dobavljenih) v projektu, ­ obseg projekta (project scope) in obseg proizvoda (product scope)
Scope Baseline0osnovni obseg­ osnova (baseline)
Scope Change0sprememba obsegavsaka sprememba obsega projekta; sprememba obsega skoraj vedno zahteva prilagoditev projektnih stroškov ali terminskega plana
Scope Change Control3kontroliranje sprememb obsegakontroliranje sprememb obsega projekta
Scope Control (Process)2kontroliranje obsega (proces)proces kontroliranja sprememb v obsegu projekta
Scope Creep2"kukavièje jajce"dodajanje lastnosti in funkcionalnosti (obseg projekta), ne da bi upoštevali posledice v rokih (èasu), stroških in virih, ali celo brez odobritve stranke, odjemalca, kupca
Scope Definition (Process)1opredeljevanje obsegaproces pripravljanja podrobne opredelitve obsega projekta kot temelja za prihodnje odloèitve
Scope Planning (Process)1planiranje obsega (proces)proces izdelovanja plana za obvladovanje obsega projekta
Scope Statement3opredelitev obsegaopredelitev obsega zagotavlja dokumentirano osnovo za bodoèe projektno odloèanje in je namenjena potrditvi ali pripravi skupnega razumevanja obsega projekta med udeleženci projekta; ob napredovanju projekta se lahko pojavi potreba po revidiranju ali popravku, ki odseva odobrene spremembe obsega projekta
Scope Verification (Process)1overjanje obsega (proces)proces formalnega sprejemanja, prevzemanja dokonèanih izdelkov projekta
S-Curve1krivulja Sgrafièni prikaz kumulativnih stroškov, ur dela, odstotka dela ali drugih kolièin v odvisnosti od èasa; z njim upodobimo planirano vrednost, prisluženo vrednost in dejanske stroške projektnega dela; ime izvira iz "S" oblike krivulje (položnejše na zaèetku in koncu ter bolj strme v sredini), ki jo ustvari projekt s poèasnim zaèetkom, pospeševanjem in zaostankom na koncu; je tudi izraz za kumulativno distribucijo verjetnosti, ki je rezultat simulacije, orodja za kvantitativno analizo tveganja
Secondary Risk0sekundarno tveganjetveganje, ki se pojavi kot neposreden rezultat izvajanja odziva na tveganje
Select Sellers (Process)2izbiranje prodajalca (proces)proces pregledovanja ponudb, izbiranja med potencialnimi (morebitnimi) prodajalci, pogajanja za pisno pogodbo s prodajalcem
Seller1prodajalecoskrbovalec ali dobavitelj izdelkov, storitev ali rezultatov organizaciji
Sensitivity Analysis2analiza obèutljivostikvantitativna analiza tveganj in tehnika modeliranja, ki pomaga doloèiti tveganja, ki imajo najveèji možni vpliv na projekt; preuèuje pomen in resnost negotovosti vsakega projektnega elementa, ki lahko vpliva na preuèevani in obravnavani cilj, medtem ko so vsi drugi negotovi elementi konstantni v svojih osnovnih (baseline) vrednostih; znaèilen prikaz rezultatov je v obliki tornado diagrama
Service2storitevkoristno opravljeno delo, ki ne ustvarja oprijemljivih izdelkov ali rezultatov, kot na primer izvajanje katerekoli od poslovnih funkcij, ki podpirajo proizvodnjo ali distribucijo; primerjaj z izdelkom ali rezultatom
­ tudi izdelek (deliverable)
Should-Cost Estimate1referenèna ocena stroškovocena stroškov izdelka ali storitve, s katero zagotavljamo ovrednotenje primernosti ponudbenih stroškov bodoèega potencialnega prodajalca; (op. prev.: tudi "fair-price estimate" oz. FPE)
Simulation1simulacijapri simulaciji uporabljamo projektni model, ki prevede podrobno definirane negotovosti v možne vplive na cilje, ki so izraženi na ravni celotnega projekta; projektne simulacije uporabljajo raèunalniške modele in ocene tveganj za podrobno opredeljeno delo; obièajno so ocene prikazane z verjetnostno porazdelitvijo možnih stroškov ali trajanja; simulacije se obièajno izvajajo z analizo Monte Carlo
Skill2spretnost, vešèinasposobnost uporabe znanja, razvitih sposobnosti in/ali zmožnosti za uèinkovito in primerno izvajanje ali opravljanje aktivnosti
Slack1drsnost, pomiènost­ skupna pomiènost in prosta pomiènost
Solicitation3zbiranje ponudbpridobivanje predraèunov, ponudb, ocen
Solicitation Planning3planiranje zbiranja ponudbdokumentiraje zahtev za izdelke in ugotavljanje (prepoznavanje) možnih virov
Source Selection3izbiranje virovizbiranje med možnimi (potencialnimi) prodajalci
Special Cause2posebni (specialni) vzrokvir odstopanja, ki ni skrit (vsebovan) znotraj sistema in ni napovedljiv; je obèasen, sporadièen; lahko je nastal zaradi hibe, napake v sistemu; v diagramu kontrole ga opredeljujejo toèke zunaj kontrolnih mej ali nenakljuèni vzorci toèk znotraj kontrolnih mej; imenovan tudi doloèljivi vzrok, ­ obièajni (navadni) vzrok
Specification2specifikacijadokument, ki opredeljuje na popoln, natanèen, overljiv naèin zahteve, tehnièni naèrt, obnašanje ali druge znaèilnosti sistema, komponente, izdelka, rezultata ali storitve in pogosto tudi postopkov za ugotavljanje, ali so bile navedene zahteve uresnièene, dosežene; primeri: specifikacija zahtev, specifikacija projektiranja (snovanja), specifikacija izdelka in specifikacija testiranja
Specification Limits2zahtevane mejeobmoèje na obeh straneh srednje linije ali srednje vrednosti narisanih podatkov v diagramu kontrole, ki ustreza zahtevam stranke, odjemalca, kupca za izdelek ali storitev; to obmoèje je lahko veèje ali manjše od obmoèja, ki ga doloèajo kontrolne meje, ­ kontrolne meje
Sponsor2sponzoroseba ali skupina, ki za projekt zagotavlja finanène vire v obliki denarja ali v stvarni obliki
Staff Acquisition3kadrovanjepridobivanje potrebnih èloveških virov, dodeljenih projektu, oz. za delo na projektu
Staffing Management Plan (Process)2plan za obvladovanje kadrovanja (proces)dokument, ki opisuje, kdaj in kako bodo izpolnjene zahteve po èloveških virih; je sestavni del ali kot delni plan v planu za obvladovanje projekta, lahko je neformalen in v širokih okvirih ali formalen in zelo podroben, paè glede na potrebe projekta; informacije v planu za obvladovanje kadrovanja se razlikujejo po podroèjih uporabe in glede na velikost projekta
Stakeholder1udeleženec projektaosebe in organizacije, kot na primer stranke, odjemalci, kupci, sponzorji, izvajalska organizacija in javnost, ki so aktivno vkljuèene v projekt, ali katerih interesi so lahko pozitivno ali negativno prizadeti med izvajanjem ali z zakljuèkom projekta; lahko vplivajo na projekt in njegove izdelke
Standard2standards soglasjem izdelan dokument, ki ga odobri pooblašèeni organ (telo), ki za splošno in veèkratno uporabo doloèa pravila, smernice ali karakteristike za aktivnosti ali za njihove rezultate, z namenom doseèi optimalno stopnjo reda v danem kontekstu
Start Date0zaèetni datumtoèka v èasu (datum, trenutek), ko je doloèena planirana aktivnost zaèeta; zaèetni datum je lahko dejanski, planiran, ocenjen, predviden, najzgodnejši, najkasnejši, osnovni, ciljni ali trenutni (tekoèi, veljaven na opazovani datum)
Start-to-Finish (SF)1zaèetek – koneclogièno razmerje, kjer je konèanje naslednje planirane aktivnosti odvisno od zaèetka predhodne planirane aktivnosti; ­ logièno razmerje; (op. prev.: terminološko nedosledna definicija glede na FF in FS)
Start-to-Start (SS)1zaèetek – zaèeteklogièno razmerje, kjer je zaèetek dela naslednje planirane aktivnosti odvisen od zaèetka dela predhodne planirane aktivnosti; ­ logièno razmerje; (op. prev.: SF, SS, FF in FS je treba besedoslovno uskladiti)
Statement of Work (SOW)1opredelitev delapripovedni opis izdelkov, storitev ali rezultatov, ki naj se pridobijo
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) Analysis2analiza SWOT (SPIN); analiza slabosti, prednosti, priložnosti (izzivov) in nevarnosti (groženj)tehnika zbiranja informacij, ki preuèuje projekt s perspektive (z vidika) vsake od projektnih slabosti, prednosti, priložnosti (izzivov) in nevarnosti (groženj), da pri obvladovanju tveganj razširimo pogled na obravnavana tveganja
Subnet3del mrežedel mrežnega diagrama projekta, ki je obièajno doloèena oblika podprojekta
Subnetwork1del mrežedel (fragment) planiranega mrežnega diagrama projekta, ki obièajno predstavlja podprojekt ali delovni paket; uporaben naèin za ilustriranje ali preuèevanje katerega od potencialnih ali predlaganih rokovnih pogojev, kot na primer spremembe v preferenèni logiki planiranja ali v obsegu projekta
Subphase2podfazadel faze
Subproject1podprojektmanjši del celotnega projekta, ki ga ustvarimo, ko projekt razdelimo na bolj obvladljive komponente ali kose; podprojekti so obièajno prikazani v strukturirani èlenitvi dela; podprojekt lahko imenujemo tudi projekt, obvladujemo ga kot projekt, priskrbi ga prodajalec; lahko ga oznaèimo tudi kot del mreže v planiranem mrežnem diagramu projekta
Successor2naslednik­ naslednja aktivnost; (op. prev.: zaradi doslednosti predlagam vkljuèitev pojma "predecessor" oz. "predhodnik".)
Successor Activity1naslednja aktivnostplanirana aktivnost, ki sledi predhodni aktivnosti, skladno z njunim logiènim razmerjem
Summary Activity2sumarna aktivnostskupina povezanih planiranih aktivnosti, združenih na neki sumarni ravni, ki jih prikazujemo in o njih poroèamo kot o eni sami aktivnosti na sumarni ravni, ­ del mreže in podprojekt
System2sistemcelovit niz (skupek) usklajeno vzajemno delujoèih in medsebojno odvisnih komponent, ustvarjenih za doseganje opredeljenega cilja, z opredeljenimi in vzdrževanimi razmerji med komponentami, ki kot celota deluje ali proizvaja bolje kot preprosta vsota posameznih komponent (op. prev.: sinergija); sistemi lahko temeljijo na fiziènih procesih ali pa na procesih vodenja (managementa), ali bolj obièajno, na kombinaciji obeh; sistemi projektnega managementa (vodenja) so sestavljeni iz procesov projektnega managementa (vodenja), tehnik, metodologij in orodij, ki jih uporablja vodstveni team (skupina) projekta
Target Completion Date (TC)1zahtevani ciljni datum dokonèanjavsiljeni datum, ki omejuje ali drugaèe spreminja mrežno analizo oz. èasovno analizo mreže
Target Finish Date (TF)1ciljni konèni datumdatum, ko planiramo (ciljamo) konec dela pri planirani aktivnosti
Target Schedule1ciljni terminski planterminski plan, ki ga osvojimo za potrebe primerjanja med èasovno analizo mreže, saj se lahko razlikuje od rokovnih osnov (baseline schedule), ­ osnova
Target Start Date (TS)1ciljni zaèetni datumdatum, ko planiramo (ciljamo) zaèetek dela pri planirani aktivnosti
Task1nalogapojem za delo, katerega pomen in mesto se v strukturiranem planu za projektno delo spreminjata glede na podroèje uporabe, industrijsko panogo in blagovno znamko programske opreme za projektno vodenje (management)
Team Development3razvijanje teama (skupine)razvijanje posameznikovih in skupinske usposobljenosti za izboljšanje izvedbe projekta
Team Members0èlani teama (skupine)­ èlani projektnega teama (skupine)
Technical Performance Measurement (Technique)1merjenje tehniènih dosežkov (tehnika)tehnika za merjenje doseženega (uresnièenega, realiziranega, opravljenega), s katero primerjamo tehniène dosežke med izvajanjem projekta s planiranimi tehniènimi dosežki v terminskem planu, ki je sestavni del plana za obvladovanje projekta; lahko uporablja kljuène tehniène parametre izdelka projekta kot metriko za kakovost; dosežene vrednosti te metrike so del informacij o delovnih dosežkih (informacij o opravljenem delu)
Technique2tehnikaopredeljen sistematièni postopek, ki ga uporabljajo èloveški viri za izvajanje aktivnosti, da ustvarijo izdelek, rezultat ali opravijo storitev, pri tem pa uporabijo eno ali veè orodij
Template2vzorec, modeldelno dokonèan dokument v predhodno definirani obliki, ki zagotavlja opredeljeno zgradbo za zbiranje, organiziranje in predstavljanje informacij in podatkov; vzorci (modeli) zmanjšajo obseg dela (effort) pri opravljanju dela in poveèajo doslednost rezultatov
Threat2nevarnost (grožnja)pogoj, stanje ali razmere, okolišèine, neugodne za projekt, negativen niz okolišèin, negativen niz dogodkov, tveganje - èe se bo zgodilo - z negativnim vplivom na cilj projekta, ali možnost negativnih sprememb;
­ primerjaj s priložnostjo, izzivom
Three-Point Estimate (Technique)2tritoèkovno ocenjevanje (tehnika)analitièna tehnika, kjer uporabljamo tri ocene stroškov ali trajanja, ki predstavljajo optimistièni, najverjetnejši in pesimistièni scenarij; izboljša toènost ocen stroškov ali trajanja, ko je obravnavana aktivnost ali stroškovna komponenta negotova
Threshold2pragvrednost za stroške, èas, kakovost, tehniène lastnosti ali vire, ki se uporablja kot parameter in ki je lahko vkljuèena v specifikacije izdelka; prekoraèitev praga bi morala sprožiti kak ukrep, kot na primer, oblikovanje poroèila o izjemah
Time and Material (T&M) Contract2pogodba po èasu in materialuvrsta pogodbe, hibridno pogodbeno razmerje (op. prev.: nekdaj "pogodba po enotinih cenah" oz. "unit price contract"), ki vsebuje vidike tako pogodb s povraèilom stroškov kot pogodb s fiksno ceno; podobnost s prvo navedeno pogodbo je v tem, da je odprta, ker polna vrednost dogovora še ni znana ob podpisu pogodbe, zato pogodbena vrednost lahko raste; podobnost z drugo navedeno pogodbo je v tem, da se lahko partnerja (kupec in prodajalec) vnaprej dogovorita za ceno na enoto, npr. za urno postavko vodilnega projektanta
Time-Now Date2opazovani datum (današnji datum)­ opazovani datum (data date, as-of date)
Time-Scaled Network Diagram3mrežni diagram s èasovno skalovsak mrežni diagram projekta, narisan tako, da pozicija in dolžina aktivnosti pomenita njeno trajanje; v bistvu gre za gantogram z mrežno logiko
Time-Scaled Schedule Network Diagram (Tool)2planirani mrežni diagram s èasovno skalo (s èasovnim merilom)katerikoli planirani mrežni diagram projekta, ki je narisan tako, da položaj (lega) in dolžina planirane aktivnosti predstavljata njeno trajanje; v bistvu je gantogram, ki vsebuje planirano mrežno logiko
Tool2orodjenekaj oprijemljivega, kot na primer programska oprema, ki jo uporabimo pri izvajanju aktivnosti, da naredimo izdelek ali rezultat
Total Float (TF)1skupna pomiènostceloten èas, za katerega planirana aktivnost sme kasniti od njenega najzgodnejšega zaèetnega datuma, ne da bi zamudili konèni datum projekta ali kršili rokovne omejitve; izraèunamo z metodo kritiène poti tako, da doloèimo razliko med najzgodnejšimi konènimi datumi in najkasnejšimi konènimi datumi, ­ prosta pomiènost (free float)
Total Quality Management (TQM) (Technique)0celovito obvladovanje kakovosti (tehnika)skupen naèin izvajanja programa za izboljšanje kakovosti v organizaciji
Transference3prenašanje­ prenašanje tveganj
Trend Analysis (Technique)2analiza trenda (tehnika)analitièna tehnika, pri kateri uporabljamo matematiène modele, s katerimi napovedujemo prihodnje izide na temelju preteklih rezultatov; metoda za doloèanje odmika od osnove pri parametrih odobrenega denarja, stroškov, terminskega plana ali obsega; pri tem si pomagamo s podatki, pridobljenimi s poroèanji o napredovanju v preteklih obdobjih, nato pa projiciramo v izbrano èasovno toèko projekta v prihodnosti, da bi ugotovili, kakšni bi lahko bili odmiki navedenih parametrov od osnove, pri èemer je treba upoštevati, da pri izvajanju projekta ne predvidevamo nikakršnih sprememb
Triggers1sprožilciznaki (indikatorji), da se je tveganje zgodilo ali je tik pred tem, da se zgodi; sprožilce lahko odkrijemo v procesu prepoznavanja tveganj in opazujemo v procesu spremljanja in kontroliranja tveganj; vèasih imenovani tudi simptomi tveganja ali opozorilni znaki
Triple Constraint2trojna omejitevokvir za vrednotenje konkurenènosti povpraševanj; trojna omejitev je pogosto orisana kot trikotnik, v katerem je na eni stranici ali vogalu ponazorjen po en parameter, ki ga obvladuje projektni team (skupina); (op. prev.: v projektu so to obseg projekta, stroški projekta in roki projekta; project scope, cost, and schedule)
User2uporabnikoseba ali organizacija, ki bo uporabljala izdelek ali storitev projekta, ­ stranka, odjemalec, kupec
Validation (Technique)2validacija (tehnika)tehnika vrednotenja komponente ali izdelka med fazo ali projektom ali ob koncu faze ali projekta, s èimer zagotavljamo, da je komponenta ali izdelek skladna s specificiranimi zahtevami; ­ primerjaj z overjanjem (verification)
Value Engineering (VE)1vrednostni inženiring (VE)ustvarjalen naèin za optimiranje stroškov življenjskega cikla projekta, za varèevanje s èasom, zviševanje dobièkov, izboljševanje kakovosti, poveèevanje tržnega deleža, reševanje problemov in/ali uèinkovite izrabe virov
Variance2odmikkolièinsko ugotovljivo odstopanje, odklon ali razlikovanje od znane osnove ali prièakovane vrednosti
Variance Analysis (Technique)2analiza odmikov (tehnika)metoda loèevanja celotnega odmika v nizu spremenljivk obsega, stroškov in rokov na konkretne odmike posameznih komponent; konkretni odmiki so povezani z opredeljenimi dejavniki, ki vplivajo na spremenljivke obsega, stroškov in rokov
Verification (Technique)2overjanje, preverjanje (tehnika)tehnika vrednotenja komponente ali izdelka ob koncu faze ali projekta, s èimer zagotavljamo ali potrjujemo, da komponenta ali izdelek ustreza zahtevanim pogojem; primerjaj z validacijo
Virtual Team2virtualni team (skupina)skupina oseb s skupnim ciljem, ki izpolnjuje svoje vloge s èasovno skromnim ali nikakršnim osebnim kontaktom; razliène uporabljene oblike tehnologije pospešujejo komuniciranje med èlani teama (skupine); virtualne teame (skupine) lahko sestavljajo osebe, ki delujejo na razliènih, zelo oddaljenih lokacijah
Voice of the Customer2glas stranke, odjemalca, kupcatehnika planiranja za zagotavljanje izdelkov, storitev ali rezultatov po resniènih zahtevah stranke, odjemalca, kupca; navedene zahteve predelamo v ustrezne tehniène zahteve za vsako fazo razvoja izdelka projekta
War Room2delovni prostorprostor, soba za konference projekta in za njegovo planiranje, pogosto opremljen s prikazi diagramov stroškov, s statusi terminskega plana in z drugimi kljuènimi podatki o projektu
Work2delotrajni fizièni ali umski napor, uporaba moèi ali demonstracija spretnosti, vešèin, usposobljenosti za premagovanje ovir in za doseganje cilja
Work Authorization (Technique)2pooblašèanje za delo, delegiranje dela, delovno pooblastilo (tehnika)dovoljenje ali usmeritev, obièajno v pisni obliki, za zaèetek dela na konkretni planirani aktivnosti ali delovnem paketu ali kontrolnem kontu; metoda za formalno dovoljenje za projektno delo, s èimer zagotovimo, da bo delo opravila prepoznana organizacija (op. prev.: kaj pa posameznik - delavec) pravoèasno in v ustreznem zaporedju
Work Authorization System (Tool)2sistem pooblašèanja za delo, sistem za delegiranje dela (orodje)podsistem celotnega sistema za obvladovanje projekta; zbirka formalno dokumentiranih postopkov, ki opredeljuje, kako bomo projektno delo pooblašèali (delegirali, zavezali); s tem bomo zagotovili, da bo delo opravila prepoznana organizacija (op. prev.: kaj pa posameznik - delavec) pravoèasno in v ustreznem zaporedju; vkljuèuje korake, dokumente, sledilni sistem in opredeljene ravni odobravanja, ki jih zahteva izdajanje delovnih pooblastil
Work Breakdown Structure (WBS) (Output/Input)1strukturirana èlenitev dela (izložek, vložek)v izdelke usmerjeno razèlenjevanje, razstavljanje dela, ki ga mora opraviti, izvesti projektni team (skupina) za doseganje ciljev projekta in za uresnièitev zahtevanih izdelkov; WBS organizira in doloèa celotni, skupni obseg projekta; vsaka nižja raven razèlenjevanja predstavlja opredelitev projektnega dela z narašèajoèimi podrobnostmi; (op. prev.: vsaka nižja raven razèlenjevanja projektnega dela je opredeljena bolj podrobno); WBS je razèlenjena v delovne pakete; v izdelke usmerjena hierarhija zajema notranje (interne) in zunanje (eksterne) izdelke, ­ delovni paket, kontrolni konto, pogodbena strukturirana èlenitev dela in sumarna strukturirana èlenitev dela v projektu
Work Breakdown Structure Component2komponenta strukturirane èlenitve delakaterikoli vnos v strukturirano èlenitev dela, ki je lahko na katerikoli ravni
Work Breakdown Structure Dictionary (Output/Input)2slovar strukturirane èlenitve dela (izložek/vložek)dokument, ki opisuje vsako komponento v strukturirani èlenitvi dela (WBS); za vsako komponento WBS vsebuje slovar kratko definicijo obsega ali opredelitev dela, opredeljene izdelke, popis ustreznih aktivnosti in popis mejnikov; druge informacije so lahko še: odgovorna organizacija, zaèetni in konèni datum, zahtevani viri, ocena stroškov, številka delovnega (poslovnega) naloga oz. bremenitve, informacije o pogodbi, zahteve za kakovost, tehnièno - tehnološki sklici (priloge) kot pripomoèek za opravljanje dela
Work Item1delovna postavkaizraz ni veè v splošni uporabi, ­ aktivnost, planirana aktivnost
Work Package1delovni paketizdelek ali komponenta projektnega dela na najnižji ravni katerekoli veje strukturirane èlenitve dela; delovni paket vsebuje planirane aktivnosti in planirane mejnike, ki so potrebni za dokonèanje izdelka v delovnem paketu ali za opravljanje projektnega dela v komponenti, ­ kontrolni konto
Work Performance Information (Output/Input)2informacije o delovnih dosežkih (informacije o opravljenem delu) (izložek/vložek)informacije in podatki o statusu planiranih aktivnosti projekta, ki smo jih izvajali za realizacijo projektnega dela; informacije in podatki so bili zbrani med procesi usmerjanja in obvladovanja izvajanja projekta*; informacije so: status izdelkov, status uresnièevanja zahtev(-kov) za spremembe, popravljalni (korektivni) ukrepi, preventivni (prepreèevalni) ukrepi, popravila hib, napak, napovedane ocene preostalih stroškov, poroèila o odstotkih fizièno opravljenega dela, dosežene vrednosti pri merjenju tehniènih dosežkov, zaèetni in konèni datumi planiranih aktivnosti
Workaround (Technique)1neplanirani odziv (tehnika)odgovor na negativno tveganje, ko se je le-to že zgodilo; drugaèe od plana rezerv za nepredvideno, neplanirani odziv ni planiran vnaprej, torej pred nastopom dogodka tveganja


Legenda statusa “S”

0 (ničla) = v 3. izdaji ni sprememb proti verziji 2000 (ni transakcije);

1 (enka) = pojem ostaja, definicija se v besedilu 3. izdaje spreminja v odnosu na verzijo 2000 (transakcija “Change”);

2 (dvojka) = popolnoma nov pojem v 3. izdaji, ki ga verzija 2000 nima (transakcija “Add”);

3 (trojka) = 3. izdaja pojma nima, ga ne definira v primerjavi z verzijo 2000 (transakcija “Delete”).

Knjigo Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja, je založila založba “Moderna organizacija” Kranj (UM, Fakulteta za organizacijske vede) in je še dosegljiva prek spletnega naročanja

ali po telefonu : 04/23 74 295

ali po e-pošti : ekonomat@fov.uni-mb.si

PMBoK