IZZIVI DRŽAVNEGA FESTIVALA TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Laura Ozebek, profesorica biologije

V šolskem letu 2018/2019 je Turistična zveza Slovenije za 33. državni festival Turizmu pomaga lastna glava razpisala temo Turistični spominek mojega kraja. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge in predstavitev turističnega produkta na turistični tržnici. Podane so usmeritve za pripravo turističnih produktov:

 • Opis predstavitve lokalnih znamenitosti oziroma doživetij naj bo podlaga za oblikovanje turističnega proizvoda.
 • Naloga naj temelji na tržnem pristopu.
 • Turistični proizvod naj ima potencial dejanske uresničitve z izdelanim trženjskim načrtom.
 • Turistična tržnica naj bo živa, privlačna in skladna z izdelano nalogo.

Učenci iz 9. a in b razreda Timotej Rebek, Ana Mačus, Tineja Rigler, Danaja Školaris, Kristina Trampuž, Gaja Bizjak in Nejc Bitežnik ter mentorica Laura Ozebek iz Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica smo se prijavili na razpis.

Za uvodno motivacijo smo uporabili zgibanko »Poganjki projektov«, ki obsega sedem izvedbenih korakov:

 1. osebna izkaznica projekta,
 2. soočanje idej,
 3. miselni vzorec,
 4. drevo aktivnosti,
 5. časovnica,
 6. semafor projekta,
 7. pridobljene izkušnje

in jih seznanili s ključnimi besedami projektnega jezika. Izdelali smo miselni vzorec z utemeljitvijo, kaj je potrebno izdelati za turistični produkt.

Uvodna motivacija

Učence je navdušila podjetniška metoda s postopnim, inovativnim in timskim delom. Poleg tega daje sodelovanje na državnem tekmovanju možnost pridobitve priznanja, ki šteje kot priloga k prošnji za Zoisovo štipendijo. Z navedenim smo jih uspeli pritegniti in vključiti v delo.

Sedem izvedbenih korakov smo zaokrožili v 4 faze projekta:

 • faza: Oblikovanje ideje
 • faza: Planiranje
 • faza: Izvajanje in kontroliranje
 • faza: Zaključek

 

V fazi oblikovanje idej smo izdelali osebno izkaznico in se predstavili.

Faza oblikovanje idej je predstavljala začetek timskega dela, ki so se ga učenci lotili z velikim veseljem. Uživali so v enakovrednih idejah o ciljih, pravilih in omejitvah vsakega člana tima. Zapisali so jih na posamezne samolepilne lističe in predstavili na plakatu. Vse ideje smo upoštevali in jih zapisali v turistično nalogo, kar je učence še posebej zadovoljilo in jih motiviralo za nadaljnje delo. Začetna napetost se je z ustvarjalnostjo sprostila.

Cilji, pravila in omejitve

Na enak način smo zapisali ideje o spominku mesta Nova Gorica. Izražene ideje smo uredili v skupine po vsebinah na skupnem plakatu, kar je rodilo veliko tekmovalnost med učenci. Vsak je želel, da bi izbrali eno njegovih ali njenih idej. Mikavnih idej je bilo veliko, zato smo se skupno odločili za izbiro ideje s tajnim glasovanjem. Vsi člani tima so izbrali idejo o nahrbtniku.

Ideje o spominku mesta Nova Gorica

Z enakim postopkom smo izbrali ime projekta oziroma spominka. Idej je bilo veliko in zato tudi odločitev ni bila lahka. Ponovno smo se odločili za glasovanje. Tokrat sta dva člana tima glasovala za Novogoriško vrečko in pet članov za Rosebag.

Večina zmaga in zato je bilo izbrano ime Rosebag.

Ideja o spominku in njegovem imenu je bila odločena. V naslednjem koraku smo na samolepilne lističe zapisali, kaj vse želimo narediti, kdo, kdaj, kje in zakaj bomo delali. Ideje iz samolepilnih lističev smo prepisali na plakat in ustvarili miselni vzorec. Pojavljale so se tudi nove ideje, ki smo jih dodajali kar neposredno na plakat.

Ta aktivnost je še posebej zaposlila učence in zahtevala sodelovanje. Urejanje v miselni vzorec pa je rodilo debatiranje o tem, kaj je smiselno in kaj želijo izvesti ter česa ne oziroma kaj želijo izločiti iz programa aktivnosti.

Za to, kako naj bi izgledala naša turistična tržnica, smo izpeljali samostojno aktivnost s samolepilnimi lističi.

Urejen miselni vzorec

Posebno pozornost smo posvetili izbranemu spominku, našemu nahrbtniku. Ker nismo bili zadovoljni z golim nahrbtnikom, smo se odločili, da nahrbtniku napišemo zgodbo. Skupno smo se dogovorili, da učencem devetih razredov ponudimo ustvarjanje zgodb o nahrbtniku z zgodovinsko, ekološko ali ljubezensko osnovo. Prejeli smo tri zanimive zgodbe in se odločili, da vse tri uporabimo kot vsebino nahrbtnika.

 Ana Mačus je napisala zgodbo z naslovom: Ljubezen in vrtnica

 Nejc Bitežnik je napisal zgodbo z naslovom: Rosebag

Tineja Rigler je napisala zgodbo z naslovom: Zgodba o nahrbtniku, ki je rešil mesto

Pri oblikovanju nahrbtnika smo si bili enotni, da je izdelan iz naravnih materialov, določili smo velikost za odraslo osebo, na zunanji strani smo izrisali vrtnico burbonko, ki naj bo izvezena, izpisali deklaracijski listek in tako skicirali prvi vzorec nahrbtnika.

Vzorec nahrbtnika in njegova zgodba

 

V fazi planiranja smo iz miselnega vzorca »Kaj?« na plakat izpisali vse izdelke, ki jih je potrebno in jih želimo narediti.

Izdelki, ki jih želimo narediti

 

Vsakemu izdelku smo določili aktivnost in člana, ki bo to aktivnost izpeljal ter čas, ko mora biti aktivnost izvedena. V tej fazi so bili učenci že motivirani, kaj bo kdo izdelal in ni bilo problemov v komunikaciji. Pojavila se je stiska s časom. Vedeli smo, da so roki pomembni in da se moramo potruditi, če želimo projekt izpeljati in ga dokončati.

Vse aktivnosti smo zapisali na plakat in nastalo je drevo aktivnosti s časovnico. Zaradi stiske s časom smo na isti plakat dodali semafor kontroliranja in spremljanja aktivnosti. S tem smo krepili odgovornost posameznega člana in celotne ekipe. Tako smo izpeljali tudi fazo izvajanja in kontroliranja. Čeprav je na plakatu razvidno, da vse aktivnosti niso bile izvedene pravočasno, smo na dan predstavitve v Mercator centru v Novi Gorici, 2. aprila 2019, imeli vse na stojnici kot smo načrtovali.

V fazi zaključevanja smo analizirali naše delo in vrednotili pridobljene izkušnje. Učencem smo postavili vprašanja. Odgovore so zapisovali na samolepilne lističe. Za tem se je razvila debata. Vsi učenci so enakovredno sodelovali v debatiranju in v zaključni fazi je nastal plakat, kamor smo pod vsako vprašanje postavili tri najpomembnejše ugotovitve.

Vrednotenje zaključenega dela

Kot mentorica lahko povzamem naslednje.

Največ težav je predstavljalo medsebojno komuniciranje, poslušanje drug drugega, spoštovanje drugače mislečega in iskanje skupnega cilja in pričakovanega rezultata.

Soočili smo se z različnimi omejitvami, kot je čas, ko mora biti delo končano, obseg dela ravno pravi, zagotoviti smo morali določen rezultat, koliko in katere vire bomo uporabili. Usklajevali smo različne interese, jih reševali z miselnimi vzorci in glasovanjem ter zagotavljali pozitivne rezultate projekta. Spodbujali smo drug drugega, si pomagali in si pridobili bogato izkušnjo za oblikovanje medosebnih odnosov.

Ugotovili smo, da je vsak član tima prispeval k uresničitvi rezultatov projekta, torej smo vsi člani tima enakovredni, najšibkejši in najmočnejši člen. Veliko zabave in veselja smo doživeli ob izražanju domišljije na samolepilne lističe, ustvarjanju in oblikovanju nahrbtnika in načrtovanju turistične tržnice.

Posebno zadovoljstvo smo čutili ob spoznanju, da smo usvojili veščine načrtovanja projektnega dela. Pridobljene izkušnje bogatijo naše znanje ob uporabi v prihodnjih projektih.

 In kakšna je naša turistična stojnica?

Na tržnici smo z vabili in nahrbtniki z izvezeno vrtnico burbonko in zgodbami pritegnili poglede in obiske mimoidočih obiskovalcev Mercator centra v Novi Gorici. Ponudili smo jim sok iz vrtničnih cvetnih listov, ovsene piškote z vrtničnimi cvetnimi listi. Številni so reševali križanko in prejeli nagrado izvezene vrtnice. Na mizi stojnice smo pripravili diaprojekcijo Rosebag. Diaprojekcija ponazarja našo metodo dela “Poganjki projektov” pri izvajanju projektnega dela.

In kakšen je naš nahrbtnik Rosebag?

Izdelan je iz naravnih materialov: bombaž, volna, zavit v celofan papir. Je privlačen, saj ga bogati ročno izvezena vrtnica. V trendu so podobni nahrbtniki, zato je moderen. Je primerne velikosti in oblike. Najbolj pomembno je, da je uporaben za nakupe ali sprehajanje ter športno udejstvovanje.

Naše temeljno spoznanje je, da je naš nahrbtnik vabljiv in živ spominek, ki v mesto vrtnic vabi, da se sprehodimo po njenih parkih, si ga ogledamo, se povzpnemo na Kostanjevico in uživamo v dišečih vonjavah vseh vrst vrtnic, tudi burbonk.

Uspešno smo se predstavili na 33. državnem turističnem festivalu, 2. aprila 2019, v Mercator centru v Novi Gorici in prejeli srebrno priznanje za sodelovanje.

 

Avtorica: Laura Ozebek, profesorica biologije